Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok w jednostkach budżetowych z uwzględnieniem zmian w przepisach

PROGRAM:

1. Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych i zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
2. Zadania, odpowiedzialność za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników jednostki.
3. Inwentaryzacja jako sprawdzian rzetelności ksiąg rachunkowych, jej znaczenie w procedurze bilansowej.
4. Kontrola ujęcia operacji gospodarczych na kontach bilansowych i pozabilansowych.
5. Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów.
6. Aktualizacja należności , dokumentowanie , naliczanie i ewidencja odpisów aktualizujących wartości należności.
7. Należności przedawnione.
8. Ewidencja odsetek od należności i zobowiązań i ich prezentacja w sprawozdaniach finansowych.
9. Zasady ewidencji rozrachunków na kontach zespołu „2”, zakres stosowania konta 290.
10. Powiązanie sald i obrotów ze sprawozdawczością- przykłady.
11. Prezentacja aktywów i pasywów w bilansie.
12. Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki- prezentacja danych.
13. Sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych- dokonywanie wyłączeń.
14. Informacje uzupełniające i objaśnienia do sprawozdań finansowych i ich znaczenie dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.
15. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie rachunkowości w świetle orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 22 664 56 32, 509 998 703
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 luty 2017 r. Katowice
28 luty 2017 r. Łódź

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 350 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl