Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Środki trwałe w tym budowle sieciowe, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości oraz inwentaryzacja roczna 2019 r. i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach

PROGRAM:

1. Regulacje prawne w zakresie aktywów trwałych:
a) Ustawa o rachunkowości i KSR 11
b) prawo podatkowe,
c) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
2. Współpraca służb księgowych firmy z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej ze służbami technicznymi jednostki – gwarancją prawidłowej kwalifikacji wydatków na środki trwałe
3. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości w firmie z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej – przykłady ujęć
4. Budynki i budowle – porównanie zapisów Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Prawa budowlanego oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla firm z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej
a) definicja budynku i jej ewolucja,
b) definicja budowli,
c) obiekty pomocnicze, urządzenia techniczne, instalacje oraz urządzenia budowlane,
d) KŚT a kategorie obiektów budowlanych,
e) tymczasowe obiekty budowlane,
f) fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia,
g) fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla,
h) fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą,
i) fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem,
j) fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem.
5. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych). Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia i zasady wyceny na dzień bilansowy sieci firm z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej w szczególności:
a) Wodociągi
– Rurociągi tranzytowe i magistrale
– Sieć rozdzielcza
– Przyłącza do nieruchomości
b) Kanalizacja:
– Sanitarna
– Ogólnospławna
– Deszczowa
– Podłączenia
6. Środki trwałe w konfrontacji do przepisów w kontekście obowiązków miasta: minimalny poziom usług świadczonych przez operatorów eksploatacyjnych wyznaczony został w szczególności w treści:
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi;
b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
d) zezwoleń udzielonych operatorom eksploatacyjnym na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) – na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
7. Zmiany wartości środków trwałych w firmie z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej
– Przeszacowanie aktywów trwałych
– Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
– Wartość końcowa (rezydualna)
– Komponentyzacja środków trwałych, tzw. „Rachunkowości komponentów”
8. Wycena wartości początkowej środków trwałych nabytych w inny sposób w firmie z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej
9. Środki trwałe w kontekście zadań samorządów
a) Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, ciepłowniczą i energetyczną współpraca ze spółkami operatorskimi na wydzierżawianej i poddzierżawianej tym podmiotom strukturze systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiącej odpowiednio:
b) Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w mieście
c) Prowadzenie inwestycji z zakresu funkcjonowania wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci).
d) Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
e) Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych
na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
f) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tym zapewnienie wykonywania
na własne ryzyko i koszt prac związanych z ich eksploatacją przez operatorów eksploatacyjnych.
10. Majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i jego klasyfikacja – błędy praktyczne w ujęciu następujących elementów:
a) Budynki i budowle
b) Urządzenia techniczne i maszyny
c) Środki transportu
d) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
e) Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania
f) Wartości niematerialne i prawne
g) Inwestycje rozpoczęte
11. Amortyzacja środków trwałych, budowli sieciowych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych , ciepłowniczych, energetycznych i komunalnych firm:
a) Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (budynek i budowla na cudzym gruncie, inwestycja w obce środki trwałe, w tym w obce budynki i budowle) (dodatnia wartość firmy i koszty prac rozwojowych).
b) Przyłącza:
– ustalenie wartości początkowej
– przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
– przychód z tytułu zwrotu z wydatków na wybudowanie przyłącza
c) podział budowli sieciowych na dwie lub więcej części
d) klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne
e) częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych
f) przyłączenie oraz odłączenie części składowych środków trwałych
g) Przyjęcie do używania oraz wprowadzenie do ewidencji – kryterium faktyczne oraz kryterium prawne. Ujawnienie środka trwałego.
h) Wartość początkowa. Cena nabycia. Koszt wytworzenia. Środki trwałe nabyte nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie. Środki trwałe nabyte aportem. Aport w postaci przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
i) Modyfikacja wartości początkowej. Ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części składowych i peryferyjnych. Remont środka trwałego.
j) Straty na środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego. Modyfikacja pojęcia likwidacji w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych.
k) Pojęcie inwestycji. Koszty zaniechanych inwestycji.
l) Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem uregulowania zobowiązania w terminie płatności na przykładzie amortyzacji.
12. Podatek od nieruchomości ze zmianami 2020 r.
a) Wybrane problemy kwalifikacji obiektów budowlanych do budowli lub budynków
b) Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego oraz ulepszenie i modernizacja budowli
c) Podstawa opodatkowania budowli sieciowych
d) Podstawa opodatkowania w przypadku budowli nabytych jako aport
e) Najważniejsze problemy w podatku od nieruchomości – orzecznictwo 2014/2015 zestaw orzeczeń i wyroków praktycznie tylko dla firm z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej
f) Interpretacje i pisma Ministra Finansów
g) Indywidualne interpretacje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
13. Inwentaryzacja roczna 2019 r.
a. Przygotowanie się do inwentaryzacji – czyli jak się zabrać do inwentaryzacji
b. Wymogi prawne inwentaryzacji
c. Odpowiedzialność osób przeprowadzających inwentaryzację – odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego, biura rachunkowego, pracownika wykonującego inwentaryzację.
d. Kto odpowiada za inwentaryzację – księgowi czy służby techniczne
e. Inwentaryzacja środków trwałych w spółkach sieciowych
f. Rodzaje inwentaryzacji w spółkach sieciowych
g. Najlepsze terminy inwentaryzacji
h. Etapy i harmonogram inwentaryzacji.
i. Organizacja i zasady inwentaryzacji
j. Kluczowe zasady prowadzenia inwentaryzacji.
k. Metody prowadzania inwentaryzacji.
l. Zadania inwentaryzacji
m. Spis z natury – opis podstawowej techniki przeprowadzania inwentaryzacji.
n. Przygotowanie towarów do przeprowadzenia spisu.
o. Prowadzenie i dokumentacja spisu z natury.
p. Techniki zliczania spisywanych dóbr.
q. Omówienie najczęstszych błędów.
r. Czynności po zakończeniu spisu z natury.
s. Zastosowanie kodów kreskowych w inwentaryzacji
t. Przeprowadzanie inwentaryzacji wyrywkowych
u. Eliminację błędów
v. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie – przykłady podstawowe zrozumiałe nie tylko dla pracownika księgowości
w. Przykładowe inwentaryzacje
14. Pozostałe zagadnienia dotyczące użytkowanych środków trwałych – szczególne problemy dla firm z branży wodkan, ciepłowniczej, energetycznej i komunalnej
a) późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
b) odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej,
c) trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów,
d) likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych.
e) Jak rozliczyć projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej – przykład praktyczny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 luty 2020 r. Gdańsk
26 luty 2020 r. Warszawa
27 luty 2020 r. Katowice

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl