Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII, TARYFY – skutki zmian na kształtowanie taryfy dla ciepła – umorzenie certyfikatów, opłaty zastępcze – pozyskiwanie świadectw efektywności na nowych zasadach – Wsparcie OZE i kolorowe certyfikaty – rozliczenie 2016 roku na nowych zasadach – regulacje w zakresie zapasów i paliw – koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w taryfie – aspekty rachunkowe świadectw pochodzenia i efektywności

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Głównych Księgowych, Kontrolerów kosztów, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Strategicznych, Dyrektorów Ekonomicznych, Dyrektorów ds. Rozwoju, Dyrektorów Technicznych, Dyrektorów ds. Inwestycji, osób zajmujących sporządzaniem taryf dla ciepła oraz wszystkich zainteresowanych tematyką w branży ciepłowniczej i energetycznej.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa
9.30 Rozpoczęcie
9.30 – 10.30
I. Wybrane aspekty kształtowania taryf:
1. Koncesja.
2. Taryfa.
3. Ewidencja księgowa i sporządzanie sprawozdania finansowego.
4. Obowiązek informacyjny przedsiębiorstwa energetycznego.
5. Rozstrzyganie sporów i nakładania kar.
6. Uzasadniony zwrot z kapitału:
 informacja Prezesa URE z dnia 22 grudnia 2015 r.,
 uwarunkowania dotyczące uwzględniania w taryfie kosztów finansowych;
10.30 – 11.30
II. Ustawa o efektywności energetycznej
1. Istotne elementy wprowadzane od 1 października:
 podmioty zobowiązane,
 zakres przedmiotowy,
 obliczenie wielkości obowiązku.
2. Uwzględnienie nowych przepisów w taryfie dla ciepła:
 realizowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,
 realizowanie obowiązku poprzez uzyskanie i przedstawienie Prezesowi URE do umorzenia świadectw efektywności energetycznej,
 realizowanie obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej,
 rozliczenie kosztów efektywności w taryfie w przypadku dłuższego niż roczny okresu rozliczenia wykonania obowiązku,
 miejsce przypisania kosztów wynikających z realizowania obowiązku.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.45
III. Regulacje w zakresie zapasów paliw:
1. Źródło i realizacja obowiązku.
2. Obliczenie wielkości wymaganego zapasu.
3. Badanie stanu zapasów, kontrola oraz kontrola in situ.
4. Sankcje.
5. Wyroki sądów.
12.45 – 13.15 Lunch
13.15 – 15.00
IV. Świadectwa pochodzenia energii, świadectwa efektywności energetycznej
1. System wsparcia efektywności energetycznej;
– Obowiązek wynikający z nowej ustawy o efektywności energetycznej – zasady określania jego wysokości;
– Sposoby realizacji obowiązku – realizacja przedsięwzięć u odbiorcy końcowego, umorzenie certyfikatów, ograniczona rola opłaty zastępczej;
– Okresy rozliczeniowe wynikające w nowej ustawy o efektywności energetycznej, w jaki sposób zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawidłowo rozliczyć 2016 rok;
– Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej na nowych zasadach.
2. Odnawialne źródła energii i mechanizmy ich wspierania:
– Świadectwa pochodzenia (zielone certyfikaty) jako wygaszany system wspierania OZE;
– Zarys działania systemu aukcyjnego;
– Obowiązek zakupu ciepła z OZE;
3. Wspieranie energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji
– Rodzaje (kolory) świadectw pochodzenia z kogeneracji;
– Kryteria uprawniające do pozyskania certyfikatów;
– Obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe podmiotu pozyskującego certyfikaty z kogeneracji.
15.00 – 16.30
V. Aspekty rachunkowe świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej
1. Ujęcie początkowe świadectw
2. Wycena i prezentacja świadectw na dzień bilansowy
3. Oszacowanie, ujęcie i prezentacja rezerwy z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw do umorzenia
4. Wymagania w zakresie sprawozdawczości finansowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 września 2016 r. Warszawa
12 września 2016 r. Katowice

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
790 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl