Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Kurs-Inspektor Ochrony Danych Osobowych w praktyce Banków Spółdzielczych – poziom podstawowy

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia

• Zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego;
• Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych;
• Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO;
• Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adresaci

• Osoby rozpoczynające pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub które w przyszłości zostaną powołane na to stanowisko.

PROGRAM:

Dzień 1

I Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

1. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego;
2. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych;
3. Zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych;
4. Sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych;
5. RODO – podstawowe informacje oraz definicje – wybrane zagadnienia;
6. RODO sektorowe;
7. Dane osobowe;
8. Przetwarzanie danych osobowych;
9. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
10. Obowiązki administratora;
11. Prawa osób, których dane są przetwarzane;
12. Administracyjne kary pieniężne;
13. Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. – zakres regulacji;
14. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych;
15. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
16. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
17. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna;
18. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych);
19. Wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom;
20. Ocena skutków dla ochrony danych;
21. Ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych;
22. Podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
23. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy;

II Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych

1. Obowiązkowe wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych;
2. Fakultatywne wyznaczenie Inspektora.

III Kto może być Inspektorem Ochrony Danych

1. Kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora;
2. Forma zatrudnienia Inspektora.

Dzień 2

I Status Inspektora ochrony danych

1. Bezpośrednia podległość Inspektora najwyższemu kierownictwu;
2. Organizowanie wsparcia dla Inspektora;
3. Udziału Inspektora we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
4. Zakaz wydawania instrukcji Inspektorowi co do sposobu wykonywania przez niego zadań;
5. Unikanie w organizacji konfliktu interesów – zadań Inspektora;
6. Zakaz odwoływania i karania Inspektora;
7. Obowiązek Inspektora zachowania tajemnicy lub poufności wykonywanych zadań.

II Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

1. Omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm;
2. Identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne;
3. Zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie skuteczności zarządzania bezpieczeństwem;
4. Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka;
5. Zarządzanie cyklem życia danych osobowych.

III Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD)

1. Podstawy prawne powołania IOD;
2. Kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia;
3. Status i kwalifikacje IOD;
4. Zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania;
5. Przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych;
6. Dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD;
7. Sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia;
8. Zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
9. Zakres uprawnień UODO wobec IOD.

III Praktyczne informacje na temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Wymagania Urzędu wobec kontrolowanych podmiotów;
2. Jak przygotować się do kontroli;
3. Case study.

IV Praktyczne zajęcia

1. Opracowanie przykładowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
2. Opracowanie Instrukcji Zarządzania;
3. Opracowanie Rejestru czynności przetwarzania;
4. Opracowanie tzw. Drobnej dokumentacji Ochrony Danych Osobowych;
5. Case study;
6. Najczęściej występujące błędy w przygotowaniu dokumentacji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
18 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 890zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl