Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zasad działania i sposobu reprezentacji podmiotów, z którymi banki nawiązują relacje umowne. Prawidłowe ustalenie formy prawnej klienta oraz osób upoważnionych do zawierania w jego imieniu umów umożliwia realizację szeregu obowiązków banku, a także zabezpieczenia go przed ryzykiem powstania negatywnych konsekwencji. Bank wchodzą w stosunki prawne z szeregiem różnorodnych podmiotów, które różnią się w zakresie swojej organizacji, wymaganej dokumentacji oraz sposobu działania w obrocie cywilnoprawnym. Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z zasadami działania klientów, zakresem wymaganej dokumentacji do analizy oraz zasadami działania rejestrów i ewidencji publicznych i prywatnych, jako narzędzi wspomagających codzienną pracę.

Właściwe ustalenie formy i statusu prawnego klienta ma także istotne znaczenie dla zachowania prawidłowości danych w systemie wyliczania, prowadzonego dla potrzeb ustawy o gwarantowaniu depozytów.

Szkolenie ma charakter ogólny i skierowane jest zarówno do pracowników zajmujących się działalności depozytową, jak i zajmujących się działalnością kredytową. Ponadto szkolenie przydatne będzie dla osób, który zawierają umowy w imieniu banku spoza zakresu działalności bankowej.

Szkolenie oparte będzie na przykładach z praktyki.

PROGRAM:

1. Uwagi ogólne, omówienie kwestii organizacyjnych
2. Podmiotowość prawna – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne mające podmiotowość prawną, jednostki organizacyjne nie mające podmiotowości prawnej
3. Ustalenie formy i statusu prawnego klienta, analiza dokumentacji klienta
4. Rejestry i ewidencje publiczne i prywatne będące źródłem informacji o kliencie
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
• Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
• Krajowy Rejestr Sądowy
• Krajowy Rejestr Zadłużonych
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• Rejestr podatników VAT
• Rejestr szkół i placówek oświatowych
• Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich
• Pozostałe rejestry i ewidencje przydatne w działalności banku
5. Reprezentacja klienta przez przedstawiciela – pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, syndyka, zarządcę sukcesyjnego, kuratora
6. Spółki cywilne – zasady zawierania umów i reprezentacji, zmiana wspólnika w spółce cywilnej
7. Spółki osobowe:
• prowadzenie spraw i reprezentacja, zawierania umów ze spółkami osobowymi
• przegląd dokumentów organizacyjnych
• zmiana wspólnika w spółce osobowej
8. Spółki kapitałowe – zasady reprezentacji, zawierania umów, ustalanie sposobu reprezentacji
9. Nietypowi posiadacze rachunków bankowych – rada rodziców, szkolna kasa oszczędnościowa, kasa zapomogowo – pożyczkowa – zasady i sposób reprezentacji, dokumentacja organizacyjna
10. Wspólny mieszkaniowe – zasady i sposób reprezentacji, modele zarządzania wspólnotą mieszkaniową, dokumentacja organizacyjna
11. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze i organizacyjne wchodzące w skład struktury JST i nie wchodzące w skład struktury JST
12. Pozostałe osoby prawne – zasady działania i sposób reprezentacji
• Stowarzyszenia
• Fundacje
• Związki zawodowe
• Spółdzielnie
• Organizacja zawodowe i branżowe
• Inne osoby prawne
13. Jednostki organizacyjne nie posiadające podmiotowości prawnej
14. Skutki wadliwej reprezentacji i działania naprawcze
15. Skutki działania przez niewłaściwie umocowanego pełnomocnika
16. Pytanie uczestników szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl