Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych dla firm działających na podstawie zezwoleń oraz decyzji o wsparciu – pomoc publiczna zasady udzielania i dyskontowanie na przykładach – kwalifikacja przychodów i kosztów w strefie i poza – ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej i w rozliczeniu rocznym -łączenie pomocy publicznej na nowe inwestycje

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwoleń oraz w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu.

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy ekonomicznej oraz posiadania decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków zezwoleń lub decyzji o wsparciu oraz sposobami reagowania na nie.

Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania, rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dyskontowania, a także prezentacją danych na formularzu CIT. Zwrócona zostanie także uwaga na przepisy dotyczące tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej i konsekwencji z tym związanych. Omówione zostaną zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu. W trakcie zajęć wskazane zostaną także zmiany, które zostały wprowadzone w Polskiej Strefie Inwestycji od 1 stycznia 2023 r. w tym uproszczenia dotyczącezasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.

PROGRAM:

1. POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH ORAZ NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU W RAMACH POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI
I. Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz PSI
II. Zmiany w ustawie CIT/PIT, w tym w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu
III. Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku
IV. Przepisy przejściowe

2. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE STREFY/ DECYZJA O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI W RAMACH PSI

I. Warunki zawarte w Zezwoleniach/Decyzjach o wsparciu
II. Konsekwencje naruszenia warunków
III. Zmiany Zezwoleń/ Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura
IV. Cofnięcie/ Uchylenie i wygaszenie Zezwoleń/Decyzji – warunki, konsekwencje
V. Okres obowiązywania Zezwoleń/Decyzji o wsparciu

3. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ/ DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ

I. Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
II. Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
III. Duże projekty inwestycyjne
IV. Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
V. Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej

4. WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ

I. Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
II. Obliczenie limitu pomocy publicznej
III. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
IV. Inwestycje odtworzeniowe
V. Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
VI. Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
VII. Używane środki trwałe
VIII. Wartości niematerialne i prawne
IX. Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
X. Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
XI. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy

5. USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ

I. Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Zezwolenie oraz Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów
II. Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
III. Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
IV. Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
V. Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
VI. Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;

6. USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM

I. Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
II. Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
III. Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
IV. Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
V. Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

7. DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ

I. Znaczenie dyskontowania
II. Moment uzyskania Zezwolenia/ Decyzji o wsparciu
III. Moment poniesienia wydatku
IV. Moment otrzymania pomocy
V. Ustalenie limitu przysługującej pomocy publicznej
VI. Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych – przykład liczbowy

8. ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ
9. MAŁA KLAUZULA ANTYOPTYMALIZAYJNA
10. ZMIANY W ZAKRESIE SSE I PSI WYNIKAJĄCE Z POLSKIEGO ŁADU
11. ZMIANY W POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI OD 1 STYCZNIA 2023 R.
12. DYSKUSJA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 listopada 2023 r. Online

Godziny zajęć: 09.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl