Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ocena adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym z uwzględnieniem ryzyka ESG

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r. Rada Nadzorcza Banku jest zobowiązana do corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem. Zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach (…) Rada Nadzorcza przeprowadza wyżej wymienioną ocenę z uwzględnieniem opinii wydanej przez Komitet Audytu (o ile został powołany).
Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, w tym przygotowanie projektu opinii Komitetu Audytu.

I. KORZYŚCI
1. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem istotnym,
2. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona weryfikacja mierników skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym oraz zasady korekty tych ocen na podstawie wyników audytu wewnętrznego / kontroli KNF.
3. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykład notatki z przeprowadzonej oceny adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym, stanowiącą podstawę przeprowadzenia ww. oceny przez Zarząd, Komitet Audytu oraz Radę Nadzorczą.
4. Uczestnik otrzyma projekt opinii Komitetu Audytu w sprawie ww. oceny.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeprowadzania oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem istotnym w banku spółdzielczym.
2. Podział zadań w procesie ww. oceny.
3. Ocena adekwatności systemu zarządzania ryzykiem istotnym pod kątem:
a. Przyjętego modelu biznesowego banku,
b. Zgodności z przepisami zewnętrznym,
c. Spójności z regulacjami wewnętrznymi,
d. Dostosowania do struktury organizacyjnej.
4. Ocena skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym – ocena mierników.
5. Korekta wyników ww. oceny o oceny wydane na podstawie przeprowadzonych audytów wewnętrznych, kontroli KNF, badanie biegłego rewidenta itp.
6. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach,
7. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
31 stycznia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 290zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl