Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej – dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji w ramach programu cała Polska jednolitym obszarem inwestycyjnym.

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.

Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne.  Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dyskontowania na przykładzie liczbowym, a także będą mieli możliwość zapoznania się z formularzem CIT-8S i prezentacji danych na ww. Formularzu. Zwrócona zostanie uwaga na przepisy dotyczące tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej i konsekwencji z tym związanych. Omówione zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu.

Na szkoleniu zostaną omówione poniższe zagadnienia:

 • Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej.
 • Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.
 • Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej.
 • Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym.
 • Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.
 • Mała klauzula antyoptymalizayjna.
 • Zmiany w zakresie SSE i PSI wynikające z Polskiego Ładu.

PROGRAM:

1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskej Strefy Inwestycji.
Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców, w tym w szczególności:
a) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
c) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym
d) Zmiany w ustawie CIT/PIT, w tym w szczególności zmiany wynikające z Polskiego Ładu

2. Decyzje o Wsparciu
a) Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
b) Konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu
c) Zmiany Decyzji o wsparciu – przesłanki i procedura
d) Uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje
e) Pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu
f) Okres obowiązywania Decyzji o wsparciu

3. Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej

a) Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
b) Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
c) Duże projekty inwestycyjne
d) Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
e) Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
f) Decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT

4. Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

a) Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
b) Obliczenie limitu pomocy publicznej
c) Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
d) Inwestycje odtworzeniowe
e) Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
f) Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
g) Używane środki trwałe
h) Wartości niematerialne i prawne
i) Kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
j) Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
k) Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy

5. Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej.

a) Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów
b) Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
c) Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
d) Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
e) Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
f) Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;

6. Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym.

a) Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
b) Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
c) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
d) Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
e) Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);

7. Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej.

a) Znaczenie dyskontowania
b) Moment uzyskania Decyzji o wsparciu
c) Moment poniesienia wydatku
d) Moment otrzymania pomocy
e) Ustalenie limitu przysługującej pomocy publicznej
f) Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych

8. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

9. Mała Klauzula Antyoptymalizacyjna.

10. Zmiany w zakresie SSE i PSI wynikające z Polskiego Ładu.

11. Dyskusja.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Aneta Badurek
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
7 listopada 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:30-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl