Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

OZE, KOGENERACJA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – Realizacja i rozliczanie obowiązku umorzeniowego – Obecny i planowany system wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii.

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa.
9.30 – 11.00
I. Obecny system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.
Rozliczenie obowiązku kogeneracyjnego.

1. Obecny system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.
• Najważniejsze definicje legalne;
• Charakterystyka systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji;
• Wymagania techniczne i formalno – prawne warunkujące udział w obecnym systemie wsparcia kogeneracji (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. /Dz.U. z 2017 r. poz. 834/);
• Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji;
• Wnioski CHP: pierwszy, miesięczny, roczny, korekcyjny, umorzeniowy;
• Gwarancje pochodzenia z kogeneracji;

2. Rozliczenie obowiązku kogeneracyjnego.
• Podstawa prawna oraz zakres obowiązku i podmioty zobowiązane do jego realizacji;
• Termin realizacji obowiązku oraz zasady określania poziomu obowiązku;
• Realizacja obowiązku: opłata zastępcza, umorzenie świadectw kogeneracyjnych;
• Procedura umorzenia świadectw kogeneracyjnych;
• Kontrola realizacji obowiązku przez Prezesa URE. Ankieta wypełniania przez podmioty zobowiązane;
• Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych;
• Co z obowiązkiem kogeneracyjnym po wejściu w życie Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa.

11.20 – 12.30
II. Projekt aukcyjnego systemu wsparcia dla kogeneracji.
• Definicje legalne (istniejące i projektowane);
• Jednostki nowe, zmodernizowane, znacznie zmodernizowane oraz istniejące;
• Rodzaje wsparcia jako premia: gwarantowana, gwarantowana indywidualna, kogeneracyjna, kogeneracyjna indywidualna;
• Okresy wsparcia;
• Zasady uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia kogeneracji;
• Wsparcie w postaci Feed-in-Premium oraz wsparcie dla jednostek większych niż 50 MW.

12.30 – 13.00 Lunch.

13.00 – 14.00
III. Obecne oraz nowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii.
• Obecne oraz nowe definicje legalne. Wpływ zmian wybranych definicji na możliwości ubiegania się o wsparcie;
• Podstawy prawne systemu wsparcia – ustawa OZE, nowelizacje, rozporządzenia wykonawcze:
• Beneficjenci systemów wsparcia – mikroinstalacje, małe instalacje, instalacje koncesjonowane,
• Nowe rodzaje biomasy, paliw i produktów o potencjale wykorzystania jako paliwo;
• Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego.

14.00 – 14.30
IV. Zasady rozliczania obowiązku OZE.
• Podstawy prawne;
• Zakres obowiązku i podmioty zobowiązane do jego realizacji;
• Termin realizacji obowiązku oraz zasady określania poziomu obowiązku;
• Realizacja obowiązku: umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego. Ograniczenia w uiszczaniu opłaty zastępczej;
• Postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia świadectw;
• Kontrola realizacji obowiązku przez Prezesa URE. Ankieta wypełniania przez podmioty zobowiązane;
• Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych.

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa.

14.45 – 16.00
V. Postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia koncesji WEE i WCC. Rozliczenie obowiązku efektywności energetycznej.

1. Postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia koncesji WEE i WCC.
• Istotne zapisy dotyczące działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opisane w ustawie – Prawo energetyczne;
• Obowiązek posiadania koncesji WEE i WCC;
• Rejestr wytwórców energii w małej instalacji OZE;
• Rejestr wytwórców biogazu rolniczego;
• Udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (omówienie postępowania administracyjnego, wymaganych dokumentów).

2. Rozliczenie obowiązku efektywności energetycznej.
• Podstawy prawne i najważniejsze definicje;
• Zakres obowiązku i podmioty zobowiązane do jego realizacji oraz zwolnienia z jego realizacji.
• Zasady określania poziomu obowiązku białego oraz pomniejszenia podstawy obowiązku. Porównanie „starej” i „nowej” ustawy o efektywności energetycznej w zakresie określania podstawy obowiązku;
• Rodzaje świadectw efektywności energetycznej i terminy ich obowiązywania. Jak nie stracić świadectw.
• Termin realizacji obowiązku oraz możliwość łącznego rozliczania obowiązku za kilka lat;
• Realizacja obowiązku: opłata zastępcza, umorzenie świadectw efektywności energetycznej, realizacja przedsięwzięcia. Ograniczenia w uiszczaniu opłaty zastępczej – wygaszanie opłaty zastępczej;
• Procedura umorzenia świadectw efektywności energetycznej;
• Kontrola realizacji obowiązku przez Prezesa URE. Ankieta wypełniania przez podmioty zobowiązane – odwołanie do „starej” i „nowej” ustawy o efektywności energetycznej;
• Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych – wedle do „starej” i „nowej” ustawy o efektywności energetycznej.

16.00-16.15
Podsumowanie oraz zakończenie.
Dyskusja oraz pytania możliwa w każdym momencie trwania szkolenia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 czerwca 2018 r. Warszawa

Godziny zajęć: 9.30-16.30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenerów, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
790 zł od każdej kolejnej osoby z firmy

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl