Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY. PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

 

Cel szkolenia:
Szkolenie stawia sobie za cel, aby w oparciu o regulacje prawne, poprzez przykłady pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka. Szkolenie pokazuje praktyczne sposoby i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Szkolenie pozwoli także nabyć praktycznej umiejętności typowania transakcji podejrzanych w kontekście stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabędą również umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z tym przestępstwem, aby skuteczne zapobiegać legalizowaniu brudnych wartości majątkowych w banku, minimalizując ryzyko i ewentualne szkody instytucji obowiązanej.

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.

Nasze szkolenie wyróżnia
1. Bardzo dobra znajomość przez organizatora odbiorców szkolenia, ich problemów, kultury pracy, regulacji wewnętrznych Państwa instytucji obowiązanej – co umożliwi zrealizowania szkolenia praktycznego, opartego na rzeczywistych przykładach bliskich słuchaczom i ich specyfice pracy, prezentującego najnowsze trendy w relacjach z klientami i zagrożenia – szkolenia perfekcyjnie dopasowanego do potrzeb słuchaczy i Państwa oczekiwań. Wykładowca od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla instytucji obowiązanych, w tym dla polskich banków spółdzielczych, aktywnie współpracuje w przeciwdziałaniu przestępstwom na szkodę instytucji finansowych z instytucjami obowiązanymi oraz organami ścigania.
2. Znajomość trudności i ryzyk występujących w bankach spółdzielczych i komercyjnych w obszarze AML zidentyfikowanych podczas szkoleń, wdrażania procedur oraz identyfikacji i oceny ryzyka AML w działalności banków.
3. 20 – letnie doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla banków i innych instytucji obowiązanych, w tym doświadczenie w przeprowadzaniu identyfikacji i oceny ryzyka działalności instytucji obowiązanych.
4. Bardzo duże praktyczne doświadczenie Prowadzącego w przedmiotowej tematyce oraz posiadanie uprawnień Certified Fraud Examiner – Biegłego ds. przestępstw finansowych i nadużyć gospodarczych.
5. Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy w sposób interesujący i wartościowy dla uczestników – kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
6. Bardzo wysoka ocena na polskim rynku wykonywanych przez oferenta szkoleń.

PROGRAM:

1. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy wraz z ich uzasadnieniem – nowelizacja ustawy AML, dyrektywa AML V i VI – czego mogą spodziewać się banki spółdzielcze.

2. Nowe ryzyka pojawiające się w związku z nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

3. Ryzyka AML i TF w działalności banku i metody zarzadzania tym ryzykiem.

4. Omówienie przykładu prania pieniędzy w banku spółdzielczym – czy można było temu zaradzić?

5. Źródła wartości majątkowych do prania, czyli co pierzemy?

6. Proces prania pieniędzy – charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.

7. Omówienie błędów zidentyfikowanych w obszarze AML w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych przez organy nadzorcze w 2020 roku.

8. Omówienie zastrzeżeń organów nadzorczych z 2020 r. co do zakresu i sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz treści zawiadomień o podejrzanych okolicznościach czy transakcjach.

9. Pandemia – wyzwania i trendy w praniu pieniędzy w okresie Covid – 19.

10. Dowiedz się, co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w ostatnich dwóch latach zilustrowanych przykładami, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich instytucjach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.

11. Przykłady prania pieniędzy w działalności banków spółdzielczych.

12. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach bankowych – przykłady, ćwiczenia.

13. Puste faktury ogromnym zagrożeniem dla banków spółdzielczych – metody działania przestępców w tym zakresie i sposoby rozpoznawania i ograniczania zaangażowania Banku w działalność przestępczą.

14. Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady, ćwiczenia.

1) Określenie ryzyka AML klienta – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
2) Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
3) Proces KYC i Customer Due Diligence – jak je pomyślnie realizować.
4) Identyfikacja i weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta – źródła dostępnych danych.
5) Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
6) Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – nowe zasady ich stosowania.

15. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez banki spółdzielcze beneficjenta rzeczywistego w kontekście zmian przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.

1) Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
2) Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
3) Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
4) Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

16. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.

17. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych oraz transakcji nietypowych – przykłady, ćwiczenia.

18. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach ponad progowych i podejrzanych do GIIF.

1) zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania.
2) zawiadomienie o transakcjach podejrzanych.
3) brak konieczności wystąpienia „transakcji podejrzanej”, jako przesłanki koniecznej do materializacji obowiązku raportowania.

19. Zmiany w zakresie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku – cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

20. Nowe podejście do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych PEP dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

21. Szczególne środki ograniczające – zakres podmiotowy i przedmiotowy ich stosowania.

22. Zasady ukształtowania odpowiedzialności instytucji obowiązanych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulacji w obszarze AML.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26 listopada 2021 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
od każdej kolejnej osoby z Banku- 390 zł + 23% VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 450 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl