Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2015 R (PRACE PRZYGOTOWAWCZE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej mającej wpływ na przygotowanie urządzeń księgowych do zamknięcia roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi z podkreśleniem aspektów praktycznych. ‘

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek budżetowych – skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz służb finansowo – księgowych. W szkoleniu powinny uczestniczyć również osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków dla całej jednostki w  zakresie zatwierdzania danych prezentowanych w sprawozdaniach i informacjach.

PROGRAM:

1. Aktualne podstawy prawne w zakresie zasad rachunkowości i gospodarki finansowej oraz     sprawozdawczości obowiązujące w 2015 r.

2. Podstawowe obowiązujące zapisy przy zamknięciu 2015 roku w księgach rachunkowych jednostki :
amortyzacja, i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ich prawidłowa ewidencja księgowa,

3. Podstawowe obowiązujące zapisy przy zamknięciu 2015 roku oraz wykonanie czynności ewidencyjno- rozliczeniowych dotyczących między innymi:

a) prawidłowej ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja i umorzenia

b) wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów

c) przeanalizowania kont bilansowych i pozabilansowych oraz ich prawidłowe zamknięcie

d) analizy należności i zobowiązań w zakresie ustalenie ich stanu ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych

e) zweryfikowania realności   dowodów księgowych

f) uzgodnienia zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencją pomocniczą

g) ewidencji i weryfikacji zaangażowania zgodnie z obowiązującymi zasadami

h) analizy i wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

i) prawidłowej ewidencji księgowej na koncie 290 – „Odpisy aktualizujące należności”

j) ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami itp.

4. Jakie uproszczenia wynikające z uor mogą stosować jednostki budżetowe.

5. Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w rachunkowości sfery finansów publicznych

a) jakie zasady wynikają z art.26 i art.27 ustawy o rachunkowości i rozporządzenia M .F. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont ….):

b) obowiązki kierownika jednostki oraz dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

c) przedmiot, metody i terminy inwentaryzacji obowiązujące w jsfp

d) spis z natury i zasady ogólne jego przeprowadzania wg obowiązujących zasad

e) rozliczenie inwentaryzacji i czynności poinwentaryzacyjne – przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do rozliczenia i jej sprawdzenie, wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie różnic, wyjaśnienie przyczyn zaistniałych różnic, ich rozliczenie i zakończenie czynności rozliczeniowych z wnioskami i decyzjami.

6. Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach  Bilansu zamknięcia oraz w

a) zestawieniu zmian w funduszu jednostki

b) rachunku strat i zysków i w informacjach uzupełniających

7. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 509 998 703, 22 664 56 32
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
17 grudnia 2015 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-14:30

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 350 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl