Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd i ocena systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem ESG

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami:

 1. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r.,
 2. Ustawy o biegłych rewidentach (…),
 3. Rekomendacji H,

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz w cyklach rocznych przeprowadza ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza przeprowadza tę ocenę na podstawie opinii Komitetu Audytu.

Przeprowadzona ocena o której mowa powyżej stanowi podstawę do przeglądu procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, w tym Matrycy Funkcji Kontroli i planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Celem niniejszej sesji jest wspólne przeprowadzenie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, przeglądu procedur kontroli oraz Matrycy Funkcji Kontroli z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2020/06 w sprawie zarządzania ryzykiem ESG.

 

 1. KORZYŚCI

Uczestnik szkolenia otrzyma:

 1. Projekt raportu z oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
 2. Projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ww. oceny,
 3. Przykłady raportów z realizacji systemu kontroli wewnętrznej,
 4. Projekty opinii Komitetu Audytu,
 5. Projekt Regulaminu kontroli wewnętrznej (SSOZ BPS),
 6. Projekt Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (SSO SGB),
 7. Przykład Raportu zawierającego wyniki przeglądów ww. procedur,
 8. Raport z przeglądu Matrycy Funkcji Kontroli,
 9. Przykład zweryfikowanej Matrycę Funkcji Kontroli,
 10. Projekty wzorów dokumentów testowych.

 

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, pracowników ds. funkcji kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej.
2. Zadania komórki ds. zgodności w systemie kontroli wewnętrznej.
3. Dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do struktury organizacyjnej z uwzględnieniem trzech linii obrony oraz Wytycznych EUNB.
4. Przegląd zasad raportowania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej – ocena zgodności z SIZ.
5. Ocena adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
6. Weryfikacja mierników skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej – mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej.
7. Ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem wyników kontroli zewnętrznych.
8. Rola Komitetu Audytu w procesie oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
9. Omówienie przykładu Raportu z weryfikacji Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
10. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank z uwzględnieniem księgi procesów.
11. Przegląd i weryfikacja Matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych, w tym ryzyka ESG, AML/FT, Ryzyka bancassurance, rachunków uśpionych, konfliktu interesów itp.
12. Opracowania planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej na 2024r.,
13. Zasady opracowania projektów dokumentów testowych.
14. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach, projektów uchwał itp.
15. Zasady raportowania do IPS w sprawie przeprowadzonej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
16. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
25 stycznia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl