Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015/2016 Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Rozliczenia podatkowe, kwalifikacja przychodów i kosztów do działalności zwolnionej oraz opodatkowanej. Wydatki kwalifikowane, zwolnienia podatkowe, dyskontowanie pomocy publicznej na przykładach

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z praktycznymi prawno-podatkowymi aspektami  prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i ustalenie dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8.  Omówione  zostaną rodzaje wydatków kwalifikowanych, uprawniających do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz zasady efektywnego wykorzystywania ulg,  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE, a także zasady dyskontowania pomocy publicznej i wydatków kwalifikowanych w SSE na przykładach liczbowych. Podczas zajęć zostaną omówione zasady ustalania wielkości przedsiębiorstwa (duży, średni, mały) i dodatkowych obowiązków, czy przywilejów związanych z przynależnością do odpowiedniej kategorii przedsiębiorstwa.

PROGRAM:

1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych – podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców w zależności od uzyskiwanego zezwolenia z uwzględnieniem nowelizacji wynikających z Wytycznych (Komisji Europejskiej) w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 i nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz nowej mapy pomocy regionalnej, obowiązujących od 1 lipca 2014 r., a także najnowszych nowelizacji przepisów prawa krajowego – ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (zmiany weszły w życie 6.01.2015 r.), rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na terenach specjalnych stref ekonomicznych, rozporządzenia dot. przetargów i rokowań organizowanych na terenie strefy (zmiany weszły w życie 25.12.2014 r.)

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
a) procedury udzielania zezwoleń – przetargi i rokowania, w tym nowe wymogi stawiane dla inwestycji w oparciu o znowelizowane przepisy (nowy formularz wniosku o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej, ograniczenia dla dużych przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, procedura wniosku do Ministra Gospodarki o przyznanie pomocy dla dużego przedsiębiorcy zamierzającego podjąć inwestycję na gruncie nie objętym strefą w dniu składania wniosku
b) konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
– wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
– zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura, w tym omówienie najnowszych zmian ujednolicających zasady zmian zezwoleń dla wszystkich przedsiębiorców
– wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
– cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia (nowość – cofnięcie zezwolenia na wniosek inwestora) oraz zaostrzone konsekwencje cofnięcia zezwolenia wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o sse – decyzja ustalająca naczelnika urzędu skarbowego, odsetki liczone jak od zaległości podatkowej
– zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
c) sukcesja praw do zezwolenia
d) okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE – praktyka i najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące wydłużenia terminu obowiązywania zezwolenia w przypadku wydłużenia okresu istnienia SSE w Polsce
e) okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej
a) lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
b) wielkość przedsiębiorcy
c) duże projekty inwestycyjne
d) pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

4. Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych
b) inwestycje odtworzeniowe
c) nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
d) leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
e) używane środki trwałe
f) wartości niematerialne i prawne
g) likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych a definicja wydatku kwalifikowanego
h) kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
i) maksymalny okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą
j) moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa)

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu
a) przychody zwolnione z opodatkowania i opodatkowane –przedmiot określony w Zezwoleniu oraz wytworzenie na terenie strefy
b) przychody opodatkowane – wytworzone poza zakresem zezwolenia lub poza terenem strefy, najem maszyn i urządzeń, nieruchomości, handel
c) działalność strefowa wykonana częściowo poza jej terenem – instalacja, montaż, serwis, transport
d) przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów i surowców, odpadów (złom, makulatura, szkło)
e) zasady rozliczenia przychodów finansowych (odsetki z rachunku bieżącego, odsetki z lokat terminowych, odsetki overnight, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od kredytów, różnice kursowe,
f) zasady rozliczania pozostałych przychodów operacyjnych, (sprzedaż środków trwałych, odszkodowania i kary umowne, nadwyżki inwentaryzacyjne),
g) kwalifikacja otrzymanych bonusów, premii pieniężnych, przychodów z tytułów nieodpłatnych świadczeń, umorzonych i przedawnionych zobowiązań;

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów (zwolnionych lub opodatkowanych);
b) ustalenie i podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności (zwolnionej i
opodatkowanej);
c) ustalenie proporcji przychodowej dla podziału kosztów wspólnych, narastające ustalanie proporcji, niedopuszczalność stosowania innych proporcji przychodowych bądź kosztowych nieznanych ustawie PDOP;
d) moment poniesienia pierwszego kosztu działalności na terenie strefy – zasady rozliczania kosztów wspólnych w ramach działalności rozbiegowej
e) racjonalizacja rozliczenia kosztów działalności strefowej oraz pozastrefowej (odpisy amortyzacyjne, rozliczenie ujemnych różnic kursowych)

7. Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej
a) konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)
b) obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie strefy
c) stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności w strefie i poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 ustawy PDOP)
d) zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
e) ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
f) rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O;

8. Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej
a) moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego;
b) definicja pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania); ustalenie czy pomoc publiczna została otrzymana w danym roku podatkowym
c) obliczenie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej z uwzględnieniem zdyskontowanych wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych
d) rozliczenie limitu pomocy publicznej z uwzględnieniem dyskontowania
e) sprzedaż, likwidacja środka trwałego

9. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania
a) definicja MŚP
b) przywileje MŚP
c) moment zmiany statusu

10. Dyskontowanie
a) znaczenie dyskontowania
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych – warsztaty

11. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję
12. Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
13. Dyskusja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 506 335 666 22 837 75 94
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
26-27 stycznia 2016 r. Wrocław

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończenie szkolenia

PROMOCJA:
Koszt 2 dniowego szkolenia: 1190 zł+ VAT cena bez zakwaterowania; 1390 zł + VAT cena z jednym noclegiem; 1590 zł + 23% VAT cena z dwoma noclegami

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 1190 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl