Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – OGÓLNE WARUNKI UMÓW (OWU), WZORY DOKUMENTÓW. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI PO ZMIANACH

PROGRAM:

1. Bezumowny pobór wody i bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń przedsiębiorstwa wod-kan.
2. Zakres aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków po nowelizacji ustawy.
3. Ogólne warunki umowy (OWU) o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków- postanowienia umowy z uwzględnieniem orzecznictwa i komentarzem w zakresie:
– ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
– sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
– praw i obowiązków stron umowy,
– warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych
– będących w posiadaniu odbiorcy usług,
– procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
– ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowej dostawy wody i zbiorowego odbioru ścieków,
– okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
4. Wezwanie do zapłaty. Zasady zaliczenia wpłat za wodę i ścieki dokonywanych przez odbiorców usług-dłużników
5. Odcięcie dostaw wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. Ugoda zawierana pomiędzy odbiorcą usługi a przedsiębiorstwem wod-kan po odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego
6. Charakter prawny należności za wodę i ścieki. Nowe terminy przedawnienia należności za wodę i ścieki. Należności przesądowe i zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów
7. Nowy sposób liczenia upływu terminów przedawnienia należności za wodę i ścieki. Silniejsza ochrona odbiorów usług będących konsumentami.
8. Co z roszczeniami powstałymi i nieprzedawnionymi przed dniem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego.
9. Aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Negocjacje windykacyjne. Wystąpienie na drogę postępowania sądowego i otrzymanie tytułu wykonawczego. Rozszerzenie tytułu na współmałżonka.
11. Uznanie długu przez dłużnika na etapie ugody. Potrącenie wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
29 marca 2019 r. Gdańsk

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA:
490 zł od każdej kolejnej osoby

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl