Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Samoocena działalności oraz procedur regulujących działalność rady nadzorczej zgodnie z zapisami Rekomendacji Z

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Przygotowanie programu posiedzenia Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego to zadanie Zarządu. Porządek obrad zależy od wielu czynników, takich jak np. wybory do Rady Nadzorczej albo ocena wtórna Rady, zatwierdzenie zmian w  Statucie  czy inne. Są też elementy stałe, takie jak samoocena działalności oraz regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej – zgodnie z zapisami Rekomendacji Z/8.9.

Celem niniejszej sesji jest przeprowadzenie przeglądu regulaminów organów statutowych oraz opracowanie programu posiedzenia komitetu audytu, rady nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli, a także przygotowanie przykładów materiałów przedkładanych na te posiedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem samooceny Rady Nadzorczej, Oceny Zasad Ładu Korporacyjnego czy Polityki wynagradzania.

 1. KORZYŚCI
 1. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania programu posiedzenia Komitetu Audytu przed ZP, Rady Nadzorczej przed WZ/ZP oraz programu WZ/ZP, uwzględniającego wymagania nadzorcze, w tym ocenę odpowiedniości.
 2. Uczestnik otrzyma przykład opinii Komitetu Audytu dotyczącej monitorowania rewizji finansowej oraz oceny sprawozdania finansowego.
 3. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej:
 1. Materiały szkoleniowe w formie prezentacji,
 2. Przykłady notatek z samooceny działalności i Regulaminu działania Rady Nadzorczej, z przeglądu regulaminów WZ/ZP czy Zebrań Grup Członkowskich,
 3. Przykład programu posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu przed WZ/ZP,
 4. Przykład programu ZP/WZ z uwzględnieniem wyborów do rady nadzorczej,
 5. Przykład sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
 6. Przykład Regulaminu działania Komitetu Audytu, Polityki wyboru firmy audytorskiej,
 7. Projekty regulaminów zebrań grup członkowskich, regulaminu WZ/ZP, Rady Nadzorczej, Regulaminu wyborów,
 8. Przykład uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny niezależności Komitetu Audytu.
 9. Przykład pisma do KNF w sprawie oceny wtórnej odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników ds. organizacji, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

PROGRAM:

1. Samoocena Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Rekomendacji Z.
2. Przegląd Regulaminów:
a. Walnego Zgromadzenia,
b. Zebrania Przedstawicieli,
c. Zebrań Grup Członkowskich,
d. Rady Nadzorczej – samoocena,
e. Komitetu Audytu,
f. Wyborów do Rady Nadzorczej.
3. Zadania ZP/WZ – program ZP / WZ, z uwzględnieniem wymogów Rekomendacji Z,
4. Uwzględnienie w porządku obrad ZP/WZ wyborów do Rady Nadzorczej,
5. Wybory Rady Nadzorczej na Grupach członkowskich.
6. Program posiedzenia Rady Nadzorczej przed ZP / WZ.
7. Ocena niezależności Komitetu Audytu.
8. Zadania Rady Nadzorczej wymagające opinii Komitetu Audytu – program posiedzenia Komitetu Audytu.
9. Ocena Zasad ładu korporacyjnego
10. Ocena stosowania Polityki wynagradzania.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.
12. Sprawozdanie z działania rady nadzorczej.
13. Zapisy w protokołach, programy, uchwały podmiotów oceniających itp.,
14. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl