Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Zarządzanie strategiczne bankiem i ryzykami zgodnie z Metodyką BION dla Członków Organów Zarządzających Banku Spółdzielczego (RN, Zarząd, Komitet Audytu stanowiska kluczowe)

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cele szkolenia:
Przekazanie Członkom Organów Zarządzających BS (RN, Zarząd, stanowiska kluczowe) wiedzy i umiejętności sprawdzanych przy ocenie odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej
a wprowadzonych przez Wytyczne EBA, Rekomendację Z oraz Metodykę oceny odpowiedniości KNF.

Szkolenie dotyczy wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:
• zarządzania bankiem
• planowanie strategiczne, rozumienia strategii działania oraz jej nadzór na realizacją,
• zarządzanie i rozumienie ryzyk występujących w banku

Grupa docelowa
Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu BS.
KORZYŚCI UCZESTNIKÓW:
Praktycznych spojrzenie na system zarządzania ryzykiem oraz metodykę oceny banku z punktu widzenia Rady Nadzorczej i KNF.

PROGRAM:

1. MIEJSCE I ROLA ORGANÓW ZARZĄDZAJACYCH W SYSTEMIE ŁADU WEWNĘTRZNEGO I ZARZĄDZANIU BANKIEM
1.1 Wymóg wiedzy w danym obszarze w świetle obowiązujących regulacji
1.2 Miejsce i rola Organów Zarządzających w systemie Ładu Wewnętrznego i zarządzaniu bankiem

2. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
2.1 Zarządzanie i system zarządzania bankiem
2.2 Model biznesowy banku
2.3 Rodzaje struktur organizacyjnych
2.4 Proces zarządzania strategicznego bankiem
2.5 Planowanie strategiczne i operacyjne
2.6 Strategia marketingowa- Marketing Mix
2.7 Deklaracje kierunkowe i cele strategiczne banku
2.8 Proces tworzenia strategii
2.9 Pozycja strategiczna banku a jego strategia działania
2.10 Ocena wykonania strategii
2.11 Kiedy trzeba zmienić strategię banku?
2.12 Ocena adekwatności systemu zarządzania

3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM w BS
3.1 Pięć strategii zarządzania ryzykiem i kosztami
3.2 Proces zarządzania ryzykiem w banku i metodyka jego oceny
3.2.1 Zarządzanie ryzykiem zgodnie z Rekomendacją Z i H
3.2.2 Proces zarządzania ryzykiem w banku
3.2.3 Apetyt na ryzyko
3.2.4 Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem w banku i ich zadania
3.2.5 Przebieg procesu badania i oceny nadzorczej (BION, KNF)
3.2.6 Korelacja oceny zarządzania ryzykiem z oceną ryzyka w Metodyce BION
3.3 Kluczowe ryzyka występ. w banku i ocena zarządzania nimi zgodnie
z Met. BION
3.3.1 Profil ryzyka banku
3.3.2 Identyfikacja ryzyk istotnych w banku- mapa ryzyk
3.3.3 Ryzyko Kredytowe
3.3.4 Ryzyko Rynkowe, w tym ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
3.3.5 Ryzyko Operacyjne i ICT
3.3.6 Ryzyko Płynności i finansowania
3.3.7 Obszar zarządzania kapitałowego
3.3.8 Zarządzanie bankiem
3.3.9 Ryzyko ESG – ryzyko z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej
lub ładu korporacyjnego
3.3.10 Ryzyko Systemowe
3.4 Ocena BION a działania nadzorcze KNF

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
19 kwietnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl