Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przegląd i ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Zgodnie z zapisami Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego (Rek. 11.3.c) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r. (§35, ust. 3 pkt 5) Rada Nadzorcza Banku jest zobowiązana do corocznej oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności. Rada Nadzorcza przeprowadza wyżej wymienioną ocenę z uwzględnieniem opinii wydanej przez Komitet Audytu (o ile został powołany).

Bank łączy wyniki ww. oceny z przeglądem procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności. Przegląd służy również Radzie Nadzorczej do przyjęcia planu działania Komórki ds. zgodności na kolejny rok.

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie dokumentacji do oceny i wspólny przegląd zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem wytycznych jednostek zarządzających systemem ochrony.

 

 1. KORZYŚCI
 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona weryfikacja organizacji i zadań komórki ds. zgodności.
 2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, z uwzględnieniem procedur (wytycznych) obydwu zrzeszeń (SGB i BPS).
 3. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady notatek:
  1. z weryfikacji Zasad / Regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności, Polityki zgodności.
  2. projekt informacji dla Rady Nadzorczej do oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.
  3. Sprawozdanie z działalności komórki ds. zgodności.
 4. Uczestnicy otrzymają przykładowy plan działania Komórki ds. Zgodności, uwzględniający zapisy Rekomendacji H/13.4, w tym zadania compliance AML.
 5. Uczestnicy otrzymają przykłady zweryfikowanych Regulaminów / Zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności (zgodne z wytycznymi SSOZ BPS oraz wzorcową regulacją SSO SGB).

 

 1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, audytorów wewnętrznych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

 

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny efektywności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności;
2. Weryfikacja organizacji komórki ds. zgodności, w tym zasad łączenia funkcji;
3. Przegląd zadań komórki ds. zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji H/13.4. oraz stanowiska KNF z dnia 01 grudnia 2022r.;
4. Weryfikacja procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności;
5. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności:
a. Źródła informacji o skutkach ryzyka braku zgodności,
b. Definicja mierników ilościowych,
c. Definicja mierników jakościowych,
d. Mapa ryzyka braku zgodności.
6. Przygotowanie notatek w zakresie:
1) weryfikacji procedur,
2) oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności,
3) sprawozdania z działalności komórki ds. zgodności,
4) sprawozdania komórki ds. zgodności pod kątem przyznania zmiennych składników wynagradzania.
7. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach;
8. Plan działania komórki ds. zgodności;
9. Pytania i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl