Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Podatkowe zamknięcie roku w spółce działającej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – limity pomocy publicznej – działalność w strefie i poza strefą – przychody i koszty finansowe w rozliczeniach strefowych – rozliczenia związane ze sprzedażą odpadów i złomu – ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

PROGRAM:

1. Ustalenie limitu pomocy publicznej przysługującej w danym roku podatkowym

1.1 Treści i znaczenie zezwolenia strefowego w kalkulacji pomocy publicznej
1.2 Ustalenie wydatków kwalifikowanych, przesłanki objęcia środków trwałych pomocą publiczną,
1.3 Ustalanie intensywność pomocy publicznej w zależności od miejsca prowadzenia działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa
1.4 Moment poniesienia wydatku – zasada memoriału, czy zasada kasowa
1.5 Działalność na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń – w jaki sposób ewidencjonować dochód zwolniony
1.6 Dyskontowanie – co podlega dyskontowaniu, kiedy i według jakiej stopy

2. Podział dochodu na działalność strefową i poza strefową

2.1 Forma działalności, wydzielenie organizacyjne (majątkowe, księgowe, osobowe)
2.2 Działalność niezwiązana z produkcją strefową
2.3 Działalność pomocnicza
– problem biur marketingowych i handlowych
– magazynowanie i sprzedaż detaliczna poza SSE
– naprawy gwarancyjne, usługi serwisowe
– miejsce prowadzenia działalności – IT
– montaż poza terenem SSE,
– część cyklu produkcyjnego wykonywana poza strefą,
2.4 Część cyklu produkcyjnego wykonywana poza strefą
2.5 Podział przychodów i kosztów wspólnych

3. Rozliczenie usług podwykonawców

3.1 Wpływ powiązań gospodarczych na zwolnienie strefowe – współpraca z podmiotami spoza strefy
3.2 Powierzenie materiałów i surowców podmiotom zewnętrznym w celu wykonania usług
3.3 Zakup oprzyrządowania dla podwykonawcy – możliwość zastosowania zwolnienia
3.4 Kalkulacja zwolnienia z podatku przy korzystaniu z usług podwykonawców

4. Środki trwałe

4.1 Definicja i ustalenie ceny nabycia (kosztów wytworzenia) środka trwałego według ustawy o rachunkowości oraz według ustaw podatkowych
4.2 Możliwość utraty zezwolenia w wyniku nieutrzymania własności składników majątku
4.3 Likwidacja środka trwałego i jej wpływ na pomoc publiczną
4.4 Przemieszczanie środka trwałego w ramach SSE – dozwolone czy zakazane

5. Przychody i koszty finansowe w rozliczeniach strefowych

5.1 Działalność finansowa jako działalność pomocnicza
5.2 Podział przychodów i kosztów finansowych przy działalności mieszanej
5.3 Odsetki umowne od kontrahentów z tytułu nieterminowej spłaty należności
5.4 Odsetki w ramach środków na rachunku używanych jedynie dla celów działalności strefowej
5.5 Przychody finansowe z tytułu odsetek od środków i lokat na rachunkach bankowych
5.6 Dywidendy z posiadanych akcji, udziałów
5.7 Odsetki od posiadanych obligacji
5.8 Przychody ze spekulacji instrumentami pochodnymi
5.9 Przychody ze sprzedaży akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
5.10 Wpływ różnic kursowych na rozliczenia przedsiębiorcy strefowego

6. Rozliczenia związane ze sprzedażą odpadów i złomu

6.1 Aspekty prawne gospodarki odpadami – wytwórca odpadów, obowiązek recyklingu
6.2 Klasyfikacja podatkowa gospodarki odpadami
6.3 Koszt odpowiadający sprzedaży odpadów produkcyjnych czy koszt nabycia materiałów
6.4 Sprzedaż oleju przepracowanego w interpretacjach organów podatkowych
6.5 Zbycie uprawnień do emisji dwutlenku węgla

7. Możliwość rozliczenia straty z działalności strefowej

7.1 Strata na działalności strefowej
7.2 Rozliczenie straty w bieżącej działalności
7.3 Możliwość rozliczenia straty po utracie zezwolenia strefowego

8. Ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

8.1 Pojęcie i istota cen transferowych
8.2 Obowiązek dokumentacyjny
8.2.1 Pojęcie transakcji
8.2.2 Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej
8.2.3 Obowiązek dokumentacyjny przy wydzieleniu organizacyjnym
8.2.4 Elementy i forma dokumentacji podatkowych
8.2.5 Udział w zysku oraz uczestnictwo w stratach
8.3 Metody wyceny transakcji
8.4 Dochód do opodatkowania w mieszanej działalności strefowej

9. Deklaracje i informacje podatkowe

10. Dyskusja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: tel. 22 837 75 94, 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
8 listopada 2016 r. Katowice
10 listopada 2016 r. Gdańsk
15 listopada 2016 r. Wrocław
15 grudnia 2016 r. Łódź

Godziny zajęć: 10.00-16.00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

PROMOCJA:
490 zł

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl