Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

VAT – problematyczne zagadnienia i praktyczne odpowiedzi

PROGRAM:

Podatek należny:

 • Czy każda wpłata otrzymana przed dostawą towarów / wykonaniem usługi jest objęta obowiązkiem podatkowym?
 • Kiedy i w jaki sposób można anulować wystawioną fakturę?
 • W jakich sytuacjach wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
 • Za jaki okres rozliczeniowy nabywca powinien wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w sytuacji nieotrzymania faktury od sprzedawcy?
 • Czy zwrot kosztów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 • Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy czynnościach świadczonych nieodpłatnie?
 • Czy przy refakturze za świadczone usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej refaktury, czy z momentem rzeczywistego (pierwotnego) wykonania usług?
 • Czy istnieją dostawy ciągłe i jak powstaje obowiązek podatkowy w takich dostawach?
 • Czy przy sprzedaży budynków, lokali na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ moment podpisania aktu notarialnego?
 • Za jaki okres rozliczeniowy wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego w sytuacji, gdy nie dokonał korekty tego podatku w terminie 150 od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze?

Podatek naliczony:

 • Czy w transakcjach krajowych otrzymanie faktury jest wyłącznym warunkiem powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 • Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali, elektroniki), nabyciach wewnątrzwspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
 • Czy podatnik dokonując dostaw towarów / świadczeń usług poza terytorium kraju jest uprawniony o odliczenia podatku od zakupów dokonanych na terytorium Polski?
 • Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?
 • Czy nabywając samochód i odliczając 50% kwoty podatku naliczonego, przy sprzedaży należy opodatkować całą wartość samochodu? Czy można odzyskać „utracony” przy odliczeniu podatek?
 • Czy zastrzeżenie prawa własności na fakturze o treści „towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy” ma wpływ na możliwość odliczenia podatku?
 • Czy otrzymanie faktury z błędną stawką podatkową uprawnia do odliczenia kwoty podatku naliczonego?
 • Czy można odliczyć podatek naliczony od WNT w sytuacji, w której podatnik podaje polski NIP, a towary w momencie zakończenia wysyłki znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju?
 • Jakie są warunki uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku?

Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby było można refakturować media (woda, nieczystości, energia elektryczna) ze stawką właściwą dla mediów?
 • Czy użyczenie samochodu pracownikowi musi być opodatkowane VAT?
 • Jaką wartość należy przyjąć do opodatkowania nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika?
 • Czy błędnie wykazany na fakturze podatek VAT przez sprzedawcę przy odwrotnym obciążeniu, imporcie usług, nabyciu wewnątrzwspólnotowym powiększa podstawę opodatkowania u nabywcy/usługobiorcy?
 • Jaką stawkę podatku zastosować i jak wystawić fakturę przy wykonywaniu usług budowlanych poza terytorium Polski, gdy nabywcą tych usług jest polski zleceniodawca?
 • Jaka jest podstawa opodatkowania towarów wniesionych aportem?
 • Czy usługi medyczne są zwolnione z VAT?
 • Czy refaktura zwolnionych usług medycznych zawsze jest zwolniona od podatku?
 • Czy samochód nabyty „bez podatku” musi być opodatkowany przy dostawie?

Faktury

 • Czy otrzymanie faktury skutkuje powstaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 • Jakie skutki powoduje faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego?
 • Czy każda faktura musi zawierać wskazanie daty dokonania dostawy towarów / wykonania usługi?
 • Czy faktura dokumentująca czynności zwolnione, bądź opodatkowane niższą stawką ma zawierać symbol PKWiU, a jeśli nie, to jakie dodatkowe elementy powinny zawierać?
 • Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury finalnej?
 • Jaki jest termin odliczenia podatku z faktury z adnotacją „metoda kasowa”?
 • Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?
 • W jakim terminie należy wystawić fakturę przy refakturowaniu usług?
 • Czy nabywca może samodzielnie skorygować fakturę wstawioną przez sprzedawcę?

Transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT)

 • Jakie dokumenty przy WDT uprawniają podatnika do zastosowania stawki 0%?
 • Czy konieczne jest wystawianie faktur przy WDT dokumenujących otrzymaną zaliczkę?
 • Czy obowiązek podatkowy przy WNT jest bezpośrednio związany z otrzymaniem faktury?
 • Czy wystawienie faktury przez zagranicznego podatnika w związku z WNT przed dostawą towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
 • Czy można zastosować 0% przy WDT do podatnika z UE, gdy po przekroczeniu polskiej granicy następuje przerób towarów przed ich przekazaniem nabywcy?
 • Czy brak rejestracji w systemie VIES podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy lub podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia skutkuje brakiem konieczności rozliczenia WNT na terytorium kraju?
 • Jak ustalić podstawę opodatkowania przy WNT po imporcie towarów poza Polską, a następnie przemieszczeniu ich z innego kraju UE na terytorium Polski?

Deklaracje i informacje podsumowujące

 • Czy złożenie korekty deklaracji VAT-7, w której wykazano podatek naliczony do zwrotu powoduje, że termin do otrzymania zwrotu biegnie na nowo od daty złożenia tej korekty?
 • Czy konieczne jest składanie zerowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czy też nie można składać zerowych informacji podsumowujących?
 • W jakich pozycjach deklaracji VAT-7(15) podatnik wykazuje import usług?
 • Czy w deklaracji VAT-7 można wykazywać wartości ze znakiem minus?
 • W jakiej pozycji deklaracji wykazać sprzedaż m.in. stali, surowców wtórnych, odpadów przetwarzalnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT czynnymi?
 • Czy należy ujmować w informacjach podsumowujących transakcje WNT z kontrahentem, który nie podał VAT UE?
 • Jakie transakcje „eksportu” usług wykazujemy w informacjach podsumowujących?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Rykaczewska
tel.: 22 664 56 32, 509 998 703
E-mail: e.rykaczewska@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
4 kwiecień 2016 r. Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 390 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl