Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

ZMIANY PRAWA DOTYCZĄCE ROLNIKÓW – KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OD DNIA 7 STYCZNIA 2024 roku: objęcie rolników ochroną z tytułu klauzul abuzywnych oraz przepisami ustawy o kredycie konsumenckim

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej, które mi. in. rozciągają zasady stosowania klauzul abuzywnych na osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, dotąd nieuwzględnione w regulacjach ochronnych. Podczas szkolenia bank pozyska wiedzę konieczną do przeprowadzenia analizy wzorców umów zawieranych z rolnikami i zasad eliminowania nieprawidłowych zapisów.
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku rozciąga także stosowanie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim na osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W związku z dodaniem tych przepisów dopiero na etapie posiedzenia komisji sejmowej, projekt ustawy nie zawiera uzasadnienia, co powoduje wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy wobec rolników. Celem szkolenia jest wyjaśnienie tych wątpliwości oraz zaprezentowanie stanowiska grupy roboczej przy ZBP w tym zakresie.
.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy i pracownicy komórek
zgodności, prawnicy, pracownicy obsługi kredytowej

PROGRAM:

I. Cel regulacji.

II. Zakres podmiotowy ustawy czyli który klient ma status osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne.

III. Klauzule abuzywne w umowach z rolnikami:
1. „Rażące naruszenie praw strony umowy” – pojęcie i analiza przypadków.
2. Wykaz kodeksowych klauzul abuzywnych, tzw. „szare klauzule”.
3. Rejestr klauzul abuzywnych Prezesa UOKiK i decyzje Prezesa UOKiK jako źródło wiedzy o możliwych niedozwolonych zapisach umownych.
4. Skutki prawne wystąpienia klauzuli w umowie.
5. Zasady usuwania niedozwolonych zapisach umownych.

IV. Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne jako strona umowy o kredyt konsumencki:
1. Czy stosujemy przepisy ustawy o kredycie konsumenckim do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy (7 stycznia 2024 roku)?
2. Czy wszystkie przepisy ustawy odnoszące się do konsumenta należy stosować do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników?
3. Czy określony w art. 3 ust. 1 ustawy limit kwotowy, do którego stosuje się przepisy ustawy obowiązuje także kredyty dla rolników?
4. Czy ustawę o kredycie konsumenckim należy stosować również do udzielanych rolnikom kredytów zabezpieczonych hipoteką?
5. Czy stosować ustawę do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą?
6. Jak stosować wobec rolników art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim (wyliczanie kosztów kredytu, w przypadku udzielenia kolejnego kredytu):
a- czy do wszystkich kredytów udzielonych rolnikom?
b- czy osobno ze względu na cel kredytowania?
7. Jak obliczyć RRSO i całkowity koszt kredytu?
8. Czy rolnik nie straci prawa do kredytów z dopłatami?

V. Kredyt darmowy jako sankcja za nienależyte przygotowanie umowy o kredyt konsumencki:
1. Jakie są przesłanki zastosowania sankcji kredytu darmowego:
a- przesłanki uruchomienia sankcji,
b- termin skorzystania z sankcji,
c-skutki zaistnienia sankcji,
d-orzecznictwo sądowe dotyczące sankcji kredytu darmowego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 12.30-15.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl