Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWOŚĆ! Zasady stosowania od dnia 7 stycznia 2024 roku przepisów ustawy o kredycie konsumenckim wobec osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowa Dyrektywa Parlamentu UE i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Z dniem 7 stycznia 2024 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która rozciąga przepisy o klauzulach abuzywnych oraz przepisy ustawy o kredycie konsumenckim na osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W związku z dodaniem tych przepisów dopiero na etapie posiedzenia komisji sejmowej, projekt ustawy nie zawiera uzasadnienia, co powoduje wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy wobec rolników. Celem szkolenia jest wyjaśnienie tych wątpliwości oraz zaprezentowanie stanowiska grupy roboczej przy ZBP w tym zakresie.
W dniu 20 września 2023 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły nową Dyrektywę Parlamentu UE i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki uchylającą Dyrektywę 2008/48/WE, zatem w dalszej części szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące kredytowania konsumenckiego oraz termin ich wejścia w życie.

PROGRAM:

I. Zasady stosowania ustawy o kredycie konsumenckim wobec rolników:
1. Czy stosujemy przepisy ustawy o kredycie konsumenckim do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy (7 stycznia 2024 roku)?
2. Czy wszystkie przepisy ustawy odnoszące się do konsumenta należy stosować do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników?
3. Czy określony w art. 3 ust. 1 ustawy limit kwotowy, do którego stosuje się przepisy ustawy obowiązuje także kredyty dla rolników?
4. Czy ustawę o kredycie konsumenckim należy stosować również do udzielanych rolnikom kredytów zabezpieczonych hipoteką?
5. Czy stosować ustawę do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą?
6. Jak stosować wobec rolników art. 36c ustawy o kredycie konsumenckim (wyliczanie kosztów kredytu, w przypadku udzielenia kolejnego kredytu):
a- czy do wszystkich kredytów udzielonych rolnikom?
b- czy osobno ze względu na cel kredytowania?

II. Dyrektywa Parlamentu UE i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki uchylająca Dyrektywę 2008/48/WE:
1. Cel i główne kierunki zmiany regulacji dotyczącej kredytów konsumenckich.
2. Bezwzględnie wiążący charakter Dyrektywy – konsekwencje prawne.
3. Obowiązki dotyczące prowadzenia działalności kredytowej i wymogi dotyczące personelu kredytodawcy.
4. Edukacja finansowa i wsparcie dla konsumentów doświadczających trudności finansowych.
5. Pojęcie kredytu konsumenckiego:
a – rozszerzenie regulacji,
b – wyłączenia spod regulacji.
6. Sprzedaż łączona i sprzedaż wiązana – pojęcie, zakazy.
7. Usługi doradcze i usługi doradcze w zakresie zadłużenia – pojęcie, obowiązek świadczenia.
8. Nowe obowiązki informacyjne:
a – informacje ogólne,
b – informacje udzielane przed zawarciem umowy,
c- odpowiednie wyjaśnienia.
9. Domniemana zgoda na zawarcie dowolnej umowy o kredyt lub zakup usług dodatkowych.
10. Niezamówione udzielanie kredytów:
a- pojęcie niezamówionego kredytu,
b – zakaz niezamówionego udzielania kredytów.
11. Ocena zdolności kredytowej i dostęp do baz danych.
12. Forma i treść umowy o kredyt, zmiana umowy i zmiany stopy oprocentowania kredytu.
13. Szczególne uprawnienia kredytobiorców:
a- odstąpienie od umowy,
b- rozwiązanie umowy,
c- przedterminowa spłata.
14. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania i środki służące ograniczeniu stóp procentowych i kosztów.
15. Zaległe płatności i działania w zakresie restrukturyzacji kredytów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
6 lutego 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl