Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

AKADEMIA EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem 2- dniowego szkolenia jest przedstawienie – krok po kroku – prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości. Omówione zostaną szczegółowo scenariusze prawidłowych działań pracownika banku, uwzględniające praktykę bankową oraz stanowisko sądów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zmiany zasad prowadzenia egzekucji, które zaczną obowiązywać od dnia 24 marca 2024 roku.
Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

Dzień 1
I. Wszczęcie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego:
1. Dokonanie doręczenia w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:
1. chwila doręczenia – jak często należy obsługiwać zajęcia?
2. skuteczność doręczenia – z mocy prawa czy działania pracownika banku?
3. zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4. weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
5. obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia– po co termin 7 dni?
6. czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego?
7. „niezwłoczne” przekazanie środków – czy zawsze?
8. jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.
II. Przedmiot zajęcia – czyli co podlega zajęciu?
1. „Wierzytelności z rachunku bankowego” czyli co podlega zajęciu?
2. Kredyt w rachunku ROR i rachunku bieżącym a egzekucja.
3. Pełnomocnictwo banku do pobierania wymagalnych rat kredytu z zajętego rachunku a egzekucja.
4. Co z opłatami za prowadzenie rachunku podczas zajęcia?
5. Czy bank może podwyższać opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych – jakie zapisy taryfy będą abuzywne?

III. Wypłaty bieżących należności z tytułu wynagrodzeń oraz alimentów – zasady działania banku:
1. Pojęcie „bieżące należności”.
2. Które składniki wypłaty na rzecz pracownika stanowią wynagrodzenie?
3. Co oznacza termin „zasądzone alimenty”?
4. Zasady dokumentowania przez bank uprawnionych wypłat.
5. Różnice w dokonywaniu wypłat w egzekucji komorniczej i administracyjnej.
IV. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:
1. Zakres danych żądanych przez organy egzekucyjne.
2. Zasady działania banku w przypadku żądania przedłożenia „historii rachunku”.
3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

Dzień 2

V. Odmienne zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rodzajów rachunków:
1. Egzekucja z rachunku wspólnego:
a- małżonków – zasady weryfikacji umowy,
b- pozostałych posiadaczy.
2. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. książeczki mieszkaniowej, rachunku a`vista:
a- weryfikacja rodzaju zajętego rachunku,
b- powiadomienie organu egzekucyjnego,
c- blokada części środków czy całego rachunku?
d- powiadomienie posiadacza rachunku o odblokowaniu rachunku,
e- czynności dokonywane na mocy orzeczenia sądu.
3. Egzekucja z rachunku VAT.

VI. Zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc i przepisy szczególne):
1. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.
2. Dotacje na przedszkola i szkoły niepubliczne.
2. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego.
3. Wzajemne relacje przywilejów – działanie banku w kolejnym miesiącu.
4. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego w okresie
oczekiwania na rozstrzygnięcie zbiegu sądowego.
5. Odmienne zasady przekazywania środków w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych (art. 1083 $ 2 kpc).

VII. Blokada Szefa KAS a egzekucja- zasady działania banku.

VIII. Zbiegi egzekucji:
1. Zbieg egzekucji sądowych:
a- co znaczy „wstrzymanie” zajęcia?
b- komu przekazujemy środki?
c- jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia sądowego?
2. Zbieg egzekucji administracyjnych:
a- zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
b- wyjątki od reguły,
c- komu przekazujemy środki?
3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
a- zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
b- wyjątki od reguły,
c- komu przekazujemy środki?
d- jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia?
3. Zbiegi do rachunku VAT.

IX. Egzekucja po ogłoszeniu upadłości posiadacza rachunku:
1. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
2. Zasady współpracy z syndykami masy upadłości i upadłymi.
3. Kwoty niepodlegające zajęciu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
11-12 marca 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 890zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 990 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl