Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY. PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH. Warsztaty dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie stawia sobie za cel, aby w oparciu o regulacje prawne, poprzez przykłady pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka. Szkolenie pokazuje praktyczne sposoby i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Na szkoleniu omówione zostaną również metody prania pieniędzy w działalności biur rachunkowych wraz z wyjaśnieniem sposobów legalizowania brudnych wartości majątkowych w poszczególnych rodzajach usług.
Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabędą również wiedzę z zakresu wpływu Pandemii COVID -19 na działania związane z praniem pieniędzy a także dowiedzą się o nowych trendach związanych z tematyką prania pieniędzy, co zostanie przedstawione na przykładach w celu dokładnego zrozumienia omawianych zagadnień.

Szkolenie skierowane jest do doradców podatkowych, księgowych, pracowników biur rachunkowych, Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.

PROGRAM:

1. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy wraz z ich uzasadnieniem – nowelizacja ustawy AML, dyrektywa AML V i VI – czego mogą spodziewać się podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego.
2. Nowe ryzyka pojawiające się w związku z nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
3. Ryzyka AML i TF w działalności banku i metody zarzadzania tym ryzykiem.
4. Źródła wartości majątkowych do prania, czyli co pierzemy?
5. Proces prania pieniędzy – charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.
6. Omówienie błędów zidentyfikowanych w obszarze AML w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych przez organy nadzorcze w 2020 roku.
7. Omówienie zastrzeżeń organów nadzorczych z 2020 r. co do zakresu i sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz treści zawiadomień o podejrzanych okolicznościach czy transakcjach.
8. Pandemia – wyzwania i trendy w praniu pieniędzy w okresie Covid – 19.
9. Dowiedz się, co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w ostatnich dwóch latach zilustrowanych przykładami, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich instytucjach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.
10. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach bankowych – przykłady, ćwiczenia.
11. Kradzież tożsamości, a pranie pieniędzy.
12. Przestępstwa prania pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z wyłudzeniami podatku VAT – metody prania pieniędzy w tym obszarze oraz metody mitygacji ryzyka z tym związanego – przykłady.
13. Puste faktury ogromnym zagrożeniem dla instytucji obowiązanych – metody działania przestępców w tym zakresie i sposoby rozpoznawania oraz ograniczania zaangażowania instytucji obowiązanej w działalność przestępczą.
14. Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady, ćwiczenia.
1) Określenie ryzyka AML klienta – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
2) Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
3) Proces KYC i Customer Due Diligence – jak je pomyślnie realizować.
4) Identyfikacja i weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta – źródła dostępnych danych.
5) Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
6) Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – nowe zasady ich stosowania.
15. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście zmian przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.
1) Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
2) Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
3) Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
4) Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
16. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
17. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych oraz transakcji nietypowych – przykłady, ćwiczenia.
18. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach ponad progowych i podejrzanych do GIIF.
1) zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania.
2) zawiadomienie o transakcjach podejrzanych.
3) brak konieczności wystąpienia „transakcji podejrzanej”, jako przesłanki koniecznej do materializacji obowiązku raportowania.
19. Nowe podejście do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych PEP dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
20. Zasady ukształtowania odpowiedzialności instytucji obowiązanych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulacji w obszarze AML.
23. Panel dyskusyjny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
21 lutego 2022 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl