Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ochrona Sygnalistów 2024 – jak przygotować organizację do nowych przepisów i uniknąć dotkliwych kar – szkolenie wraz ze wzorami dokumentów i procedur potrzebnych do wdrożenia Dyrektywy

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii) oraz zapoznanie z polskimi przepisami ustawy.
Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków, do których przestrzegania są zobowiązane pod groźbą sankcji podmioty z sektora prywatnego i publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są wymogi prawne w zakresie funkcjonowania anonimowych systemów zgłaszania nieprawidłowości, omówione zostaną obszary dokonywania zgłoszeń (np. zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, transport, ochrona środowiska, mobbing), powołanie i obowiązki Compliance Officera, konflikty interesów z IOD, zadania wynikające z dyrektywy. W trakcie szkolenia zostaną wskazane przykładowe procedury oraz sposoby wdrożenia ich w organizacji – procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna, kodeks etyki pracownika, procedura antykorupcyjna, kanały zgłoszeń nieprawidłowości, wewnętrzne postępowania wyjaśniające. Szkolenie ma wysoki wymiar praktyczny – analiza procedur i przypadków case study, sygnalistów w organizacji.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają wzory procedur niezbędnych do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach:
1) wzór procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami,
2) wzór zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub zachowań niepożądanych,
3) wzór zgłoszenia nieprawidłowości,
4) wzór procedury zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5) wzór formularza zgłoszenia działań odwetowych,
6) wzór Kodeksu Etyki Pracownika.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników sektora prywatnego i publicznego a przede wszystkim dla kadry zarządzającej (managerowie, dyrektorzy, kierownicy) Ponadto, szkolenie rekomendowane jest dla Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działów zamówień publicznych, kadr, płac, finansowych, organizacyjnych, działów prawnych, sekretariatów, audytorów. Każdy pracownik z sektora publicznego i prywatnego powinien zapoznać się z nowymi obowiązkami jakie nakładają nowe przepisy.

PROGRAM:

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy UE o sygnalistach.
2. Ustawa o sygnalistach – aktualna polska ustawa.
2.Kim jest sygnalista? Tajemnica zawodowa a sygnalista.
3.Odpowiedzialność sygnalisty za bezprawne zgłoszenie.
4.System dla sygnalistów jako integralna część systemu zarządzania instytucją.
5.Ryzyko związane z wdrożeniem i niewdrożeniem nowych przepisów.
6.Trzy wewnętrzne kanały zgłoszeń jako obowiązek organizacji.
7.Zakaz działań odwetowych.
8. Zamówienia publiczne jako atrakcyjny obszar dla sygnalistów.
9.Powołanie Compliance Officer i jego zadania w organizacji.
10.Sygnalista a RODO
11.Poufność a odpowiedzialność karna każdego pracownika.
12.Kary za brak wdrożenia i stosowania przepisów.
13. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
27 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-12.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl