Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem obowiązujących zmian.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Treści szkolenia omawiane są na podstawie ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i ustaw o podatku dochodowym,
z podkreśleniem różnic występujących w regulacjach prawnych. Przewidziano również
szczególne uregulowania dla jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowa analiza
nadawania statusu środków trwałych aktywom trwałym, które spełniają kryteria definicyjne
oraz zasady wewnętrzne. Omówienie form prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej środków trwałych, z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2019 r. w
zakresie amortyzacji firmowych samochodów osobowych. Treści szkolenia poparte są
przepisami prawa, orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi oraz przykładami z doświadczeń prowadzącego szkolenie.

PROGRAM:

Część I
1. Definicja środków trwałych
a. w świetle ustawy o rachunkowości,
b. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
c. w świetle rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
d. w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych
3. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
4. Środki trwałe własne i obce
Część II
1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – próg 10 000 zł
2. Środki trwałe w budowie – rozliczenie inwestycji
3. Części składowe, peryferyjne oraz część dodatkowa wg KSR nr 11
4. Trwałe odłączenie elementu środka trwałego – korekta wartości początkowej
5. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia
6. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – dokumentacja
7. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości środków trwałych
Część III
1. Amortyzacja i umorzenie
2. Amortyzacja w prawie bilansowym
a. Ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji
b. Obowiązkowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych
c. Wartość rezydualna środków trwałych
3. Amortyzacja podatkowa
a. Ustalanie podatkowej stawki amortyzacyjnej wg Wykazu rocznych stawek
amortyzacyjnych
b. Zasady podwyższania i obniżania stawek z Wykazu rocznych stawek
amortyzacyjnych
c. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
d. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji
podatkowej
e. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych
f. 100 % amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 10 000 zł
g. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników
rozpoczynających działalność
h. Amortyzacja środków trwałych nabytych jako nowe fabrycznie.
i. Amortyzacja firmowych samochodów osobowych od 2019 r.
Część IV
1. Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016 – ogólne zasady klasyfikowania środków
trwałych
2. Struktura symboli KŚT
3. Charakterystyka grup KŚT
a. Grunty
b. Budynki i lokale
c. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
d. Kotły i maszyny energetyczne
e. Maszyny, urządzenia i aparaty
f. Urządzenia techniczne
g. Środki transportu
h. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
i. Inwentarz żywy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
28 czerwca 2024 r. Online
28 sierpnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

  W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

  Dane uczestnika:

  Dane firmy:

  Warunki uczestnictwa:

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

  Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

  NEWSLETTER

  zapisz się do naszego newslettera!
  CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

  ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
  biuro@crf.pl, www.crf.pl