Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.2 października 2023 r. Online
30 października 2023 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez. Asysta przedkontraktowa, umowa kredytu, rodzaje kredytu w świetle Rekomendacji S, restrukturyzacja, spłata.3 października 2023 r. Online
23 listopada 2023 r. Online
PROCES FINANSOWANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Ograniczanie ryzyka transakcji poprzez zapewnienie poprawności formalnej i materialnej dokumentacji kredytowej w praktyce Banków Spółdzielczych4 października 2023 r. Online
27 listopada 2023 r. Online
ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE KNF, RODO, EBA i DORA5 października 2023 r. Online
16 listopada 2023 r. Online
Przygotowanie do wdrożenia w bankach spółdzielczych nowej Rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance oraz Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki.5 października 2023 r. Online
Rola Rady Nadzorczej w ocenie sytuacji finansowej banku spółdzielczego5 października 2023 r. Online
Zmiany zasad prowadzenia VADEMECUM PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO po najnowszych zmianach prawa w 2023 i 2024 roku z rachunku bankowego w praktyce Banku Spółdzielczego5 października 2023 r. Online
KREDYTY Z GWARANCJAMI BGK W RAMACH FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH (FGR). KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE PRODUKTOWE i SYSTEMOWE (WEB SIOKP PLD i WEB SIOKP BGK)6 października 2023 r. Online
ROZSZERZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NOWYCH WYTYCZNYCH EBA I REKOMENDACJI D W BANKU SPÓŁDZIELCZYM6 października 2023 r. Online
EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO w praktyce Banków Spółdzielczych9 października 2023 r. Online
Krajowy Rejestr Zadłużonych w praktyce banku spółdzielczego jako wierzyciela.10 października 2023 r. Online
WARSZTATY: Prawne i podatkowe aspekty działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych dla firm działających na podstawie zezwoleń oraz decyzji o wsparciu – pomoc publiczna zasady udzielania i dyskontowanie na przykładach – kwalifikacja przychodów i kosztów w strefie i poza – ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej i w rozliczeniu rocznym -łączenie pomocy publicznej na nowe inwestycje11 października 2023 r. Online
7 listopada 2023 r. Online
Rewolucja w fakturowaniu uchwalona. KSeF 2023/2024. Ostateczna treść ustawy i schemy FA(2).11 października 2023 r. Online
18 października 2023 r. Online
22 listopada 2023 r. Online
19 grudnia 2023 r. Online
SCRUM – JAK ZWINNIE BUDOWAĆ WARTOŚĆ W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH13 października 2023 r. Online
Rozpoznawanie autentyczności mDowód w aplikacji mObywatel oraz polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość w praktyce Banków Spółdzielczych.13 października 2023 r. Online
26 października 2023 r. Online
Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki w praktyce Banków Spółdzielczych.13 października 2023 r. Online
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.16 października 2023 r. Online
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.18 października 2023 r. Online
Postępowanie sądowe z udziałem konsumentów – nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. w praktyce Banków Spółdzielczych.18 października 2023 r. Online
PILNE! ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY O RACHUNKACH UŚPIONYCH – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie19 października 2023 r. Online
Ocena sytuacji finansowej banku spółdzielczego przez Zarząd Banku19 października 2023 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro19 października 2023 r. Online
21 listopada 2023 r. Online
Kwestionowanie przez kredytobiorców klauzul zmiennego oprocentowania opartych na WIBOR – analiza prawna w praktyce Banków spółdzielczych.19 października 2023 r. Online
Sankcja kredytu darmowego w praktyce Banków Spółdzielczych.19 października 2023 r. Online
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – OBOWIĄZKI ZGODNIE Z USTAWĄ AML/CFT i NADZOREM BANKOWYM UKNF20 października 2023 r. Online
ZASADY I DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W BANKU20 października 2023 r. Online
Rola rady nadzorczej w procesie zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym20 października 2023 r. Online
Nowa Rekomendacja U a dystrybucja ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu przez banki spółdzielcze20 października 2023 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym23 października 2023 r. Online
22 listopada 2023 r. Online
Praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stef Ekonomicznych na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE24 października 2023 r. Online
24 listopada 2023 r. Online
Śmierć posiadacza rachunku bankowego – co dalej? Nieuprawnione obciążenia rachunku bankowego po śmierci posiadacza. Komu i kiedy można wypłacić środki z takiego rachunku bankowego.25 października 2023 r. Online
21 listopada 2023 r. Online
Weryfikacja wyceny i monitorowanie wartości zabezpieczeń hipotecznych, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, w tym weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości. Szkolenie praktyczne dla Banków Spółdzielczych i SKOK26 października 2023 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów w praktyce Banków Spółdzielczych.26 października 2023 r. Online
22 listopada 2023 r. Online
Obieg i archiwizacja dokumentów oraz funkcjonowania Archiwum z uwzględnieniem tematyki e-doręczeń oraz ePUAP w praktyce Banków Spółdzielczych27 października 2023 r. Online
PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) ORAZ CUSTOMER DUE DILIGENCE NA PODSTAWIE WYMOGÓW USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE27 października 2023 r. Online
Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.27 października 2023 r. Online
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM30 października 2023 r. Online
WYMOGI NORMY ISO 27001, EBA i REKOMENDACJI D W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BANKU30 października 2023 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ I6 listopada 2023 r. Online
JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF/EBA/DORA WYKORZYSTUJĄC ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGĄJACE6 listopada 2023 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ II7 listopada 2023 r. Online
Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych w praktyce BS8 listopada 2023 r. Online
Ocena ryzyka w banku spółdzielczym przez Zarząd Banku8 listopada 2023 r. Online
RACHUNKI UŚPIONE W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH8 listopada 2023 r. Online
Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w praktyce Banków Spółdzielczych.9 listopada 2023 r. Online
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ZAGROŻENIA, ZABEZPIECZENIE DANYCH I PROCESÓW ICH PRZETWARZANIA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BANKU10 listopada 2023 r. Online
KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH13 listopada 2023 r. Online
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W PLACÓWKACH BANKOWYCH14 listopada 2023 r. Online
Przegląd wszystkich działań Banku zmierzających do odzyskania przeterminowanego zadłużenia kredytowego, także przed Sądem, jak też w postępowaniu egzekucyjnym (windykacja wierzytelności bankowych w pełnym zakresie).15 listopada 2023 r. Online
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości – nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. w praktyce Banków Spółdzielczych.17 listopada 2023 r. Online
SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH W PLACÓWKACH BANKOWYCH21 listopada 2023 r. Online
Klauzule niedozwolone w umowach bankowych – najnowsze decyzje i orzecznictwo w praktyce Banków Spółdzielczych24 listopada 2023 r. Online
BEZPIECZEŃSTWO NARZĘDZI INTERNETOWYCH BANKU, BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W ODNIESIENIU DO ZALECEŃ UKNF27 listopada 2023 r. Online
INICJATYWA PRO-SPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM28 listopada 2023 r. Online
WYTYCZNE EBA 2019 W ODNIESIENIU DO REKOMENDACJI D 17.1 UKNF. JAK BEZPIECZNIE ZARZĄDZAĆ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO4 grudnia 2023 r. Online
ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ICT, NADZOROWANIE, KSZTAŁTOWANIE ZASAD I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W PLACÓWKACH BANKU – WYTYCZNE EBA 2019, DORA, UKNF7 grudnia 2023 r. Online
Zasady oceny przez bank ryzyka kredytowego spółki celowej w praktyce Banków Spółdzielczych8 grudnia 2023 r. Online
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA ICT W BANKU NA ZAGROŻENIA CYFROWE ZA WYTYCZNYMI DORA, EBA, KNF11 grudnia 2023 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl