Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

najbliższe szkolenia

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego (z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 25.03.2024 r.).23 lutego 2024 r. Online
KSeF i e-Faktury 2024. Ostatnie nowości i wytyczne od MF. Zmiany do JPK VAT. Nowe rozporządzenia wykonawcze.26 lutego 2024 r. Online
27 marca 2024 r. Online
27 marca 2024 r. Online
23 kwietnia 2024 r. Online
ANALIZA RYZYKA I OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA)26 lutego 2024 r. Online
Wpływ upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego na umowę rachunku bankowego. Zarządzenie rachunkiem bankowym posiadacza w upadłości.26 lutego 2024 r. Online
16 kwietnia 2024 r. Online
Ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – przegląd klauzul informacyjnych RODO.28 lutego 2024 r. Online
PILNE! ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA GMINY O RACHUNKACH UŚPIONYCH – zasady postępowania banku z rachunkami uśpionymi, rachunkami wspólnymi, rachunkami rolników i przedsiębiorców po śmierci posiadacza lub współposiadacza, wypłaty z rachunków nieczynnych w obrocie28 lutego 2024 r. Online
Tajemnica bankowa w praktyce banków spółdzielczych. Przedmiot, zasady ochrony i podstawy ujawniania. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej w praktyce Banków Spółdzielczych.28 lutego 2024 r. Online
Specjalista ds. egzekucji- szkolenie dla pracowników banków spółdzielczych29 lutego - 1 marca 2024 r. Online
VADEMECUM PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO +zmiany od marca 202429 lutego 2024 r. Online
13 marca 2024 r. Online
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ29 lutego 2024 r. Online
SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH W PLACÓWKACH BANKOWYCH29 lutego 2024 r. Online
Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez pracownika banku (automatyzacja prac biurowych w celu zwiększania wydajności i efektywności działań) w praktyce Banków Spółdzielczych1 marca 2024 r. Online
Warsztaty – Samoocena ryzyka operacyjnego w Banku Spółdzielczym1 marca 2024 r. Online
Obowiązki dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów Banku w zakresie wymogów ESG w praktyce Banków spółdzielczych1 marca 2024 r. Online godz. 12.30-15.30
27 marca 2024 r. Online godz. 09.00-12.00
Szkolenie dla Zarządów i Rad Nadzorczych w Banku Spółdzielczym Obowiązki i zadania członków organów statutowych instytucji obowiązanych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.4 marca 2024 r. Online
Zasady tworzenia matrycy funkcji kontroli w Banku Spółdzielczym wraz z wskazaniem głównych nieprawidłowości pod kątem zapisów Rekomendacji H.4 marca 2024 r. Online
Jak zbudować dobrą Strategię ESG dla Banku Spółdzielczego4 marca 2024 r. Online
18 marca 2024 r. Online
Konsumenckie postępowanie upadłościowe podstawy ogłoszenia i przebieg. Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu konsumenckim. Wykorzystanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wpływ upadłości konsumenckiej na umowę rachunku bankowego.4 marca 2024 r. Online
EURO-FATCA procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w Banku Spółdzielczym w 2024 roku5 marca 2024 r. Online
16 kwietnia 2024 r. Online
Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego – analiza przypadków w praktyce Banków spółdzielczych5 marca 2024 r. Online
Warsztaty – Skuteczna realizacja praw i obowiązków banku po ogłoszeniu upadłości klienta banku. Utrzymanie zabezpieczeń po wszczęciu postępowania upadłościowego. Zasady korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych.5 marca 2024 r. Online
Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych oraz polskich i ukraińskich dokumentów potwierdzających tożsamość w praktyce Banków Spółdzielczych.6 marca 2024 r. Online
16 kwietnia 2024 r. Online
Kurs podstawowy pracownika windykacji. Jak być lepiej przygotowanym niż dłużnik w praktyce Banków Spółdzielczych.6 marca 2024 r. Online
Akademia zarządzania ryzykiem IT Blok pierwszy – Zasady identyfikacji i pomiaru ryzyka IT Blok drugi – Zasady kontroli i przeciwdziałania w ryzyku IT Blok trzeci – Zasady raportowania i samooceny ryzyka IT7/12/19 marca 2024 r. Online
KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF W PRAKTYCE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH7 marca 2024 r. Online
ROLA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, TAJEMNICY BANKOWEJ I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O WYMOGI NADZORCZE KNF, RODO, EBA i DORA7 marca 2024 r. Online
Kultura ryzyka – zasady zarządzania i identyfikacji ryzyka IT, bezpieczeństwa informacji zgodnie z zasadami budowania kultury ryzyka w Banku Spółdzielczym w odniesieniu do przeciwdziałania cyberzagrożeniom8 marca 2024 r. Online
Zdolność kredytowa podmiotów gospodarczych od podstaw w praktyce Banków spółdzielczych8 marca 2024 r. Online
Ryzyko ESG w banku spółdzielczym – implementacja ESG w praktyce banku spółdzielczego.8 marca 2024 r. Online
20 marca 2024 r. Online
Działania Banku w przypadku podjęcia postępowania restrukturyzacyjnego z udziałem Banku oraz z inicjatywy dłużnika w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne8 marca 2024 r. Online
MDR – Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników – co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym – obowiązki promotora i korzystającego8 marca 2024 r. Online
Wyznaczanie KPI ESG w politykach i w modelu strategicznym Banku Spółdzielczego11 marca 2024 r. Online godz. 12.30-15.30
22 marca 2024 r. Online godz. 09.00-12.00
Obowiązki instytucji oraz Oficera AML w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych11 marca 2024 r. Online
19 kwietnia 2024 r. Online
AKADEMIA EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO11-12 marca 2024 r. Online
Kurs-Inspektor Ochrony Danych Osobowych w praktyce Banków Spółdzielczych – poziom podstawowy2-dniowe 11/18 marca 2024 r. Online
Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Aktualne problemy i orzecznictwo sądowe. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego w praktyce Banków Spółdzielczych.12 marca 2024 r. Online
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM14 marca 2024 r. Online
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W PLACÓWKACH BANKOWYCH14 marca 2024 r. Online
Prawa i obowiązki komórki ds. zgodności w Banku Spółdzielczym15 marca 2024 r. Online
Wirtualne waluty – zachodzące zmiany w prawie bankowym i najważniejsze informacje dla banków.15 marca 2024 r. Online
WYTYCZNE UKNF, EBA I DORA DLA CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM15 marca 2024 r. Online
Jak poprawić ocenę BION w obszarze zarządzania bankiem? Komponenty oceny BION KNF w obszarze zarządzania bankiem.18 marca 2024 r. Online
Procedura AML w banku spółdzielczym zaktualizowane o Wytyczne EBA- Monitoring Transakcji18 marca 2024 r. Online
WYTYCZNE EBA 2019 W ODNIESIENIU DO REKOMENDACJI D 17.1 UKNF. JAK BEZPIECZNIE ZARZĄDZAĆ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO19 marca 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro19 marca 2024 r. Online

TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI BANKU19 marca 2024 r. Online
Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki w praktyce Banków Spółdzielczych.19 marca 2024 r. Online
Weryfikacja stron internetowych oraz bankowości internetowej banku spółdzielczego pod kątem bezpieczeństwa, zagrożeń przestępczością zgodnie z wymogami KNF20 marca 2024 r. Online
PRZYGOTOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DO ORGANIZACJI WALNYCH ZGROMADZEŃ, POSIEDZEŃ RAD NADZORCZYCH ORAZ ZARZĄDÓW W FORMULE STACJONARNEJ, ZDALNEJ ORAZ NA PIŚMIE W 2024 R.21 marca 2024 r. Online
PERFEKCYJNY MENEDŻER – SZTUKA ZARZĄDZANIA, DELEGOWANIA I MOTYWOWANIA PERSONELU. CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II21/22 marca 2024 r. Online
Akademia skutecznego marketingu w Banku Spółdzielczym w oparciu o najnowsze i sprawdzone narzędziaSzkolenie 2-dniowe 21-22 marca 2024 r. Online
REALIZACJA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW IOD w BANKU SPÓŁDZIELCZYM21 marca 2024 r. Online
Egzekucja z rachunku bankowego, w uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i praktyki organów egzekucyjnych. Analiza i omówienie najczęściej występujących problemów. Omówienie zmian wchodzących w życie z dniem 25 marca 2024 roku21 marca 2024 r. Online
23 kwietnia 2024 r. Online
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ZAGROŻENIA, ZABEZPIECZENIE DANYCH I PROCESÓW ICH PRZETWARZANIA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BANKU21 marca 2024 r. Online
Zastosowanie ChatGPT w bankach oraz instytucjach finansowych22 marca 2024 r. Online
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – OBOWIĄZKI ZGODNIE Z USTAWĄ AML/CFT i NADZOREM BANKOWYM UKNF22 marca 2024 r. Online
WYMOGI NORMY ISO 27001, EBA i REKOMENDACJI D W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BANKU22 marca 2024 r. Online
Skuteczne zabezpieczanie wierzytelności banku spółdzielczego25-26 marca 2024 r. Online
Kurs kasjera złotowo-walutowego w Banku Spółdzielczym26 marca 2024 r. Online
8 maja 2024 r. Online
Sprawozdanie Komitetu Audytu z oceny sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji L.26 marca 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- doświadczenie i praktyczne wskazówki po kontroli GIIF w praktyce banków spółdzielczych.26 marca 2024 r. Online
Zasady przeglądu zarządczego dokumentów o znaczeniu strategicznym w banku spółdzielczym – metodyka przeglądu zarządczego26 marca 2024 r. Online
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA PLACÓWKACH BANKOWYCH26 marca 2024 r. Online
Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej banku spółdzielczego z uwzględnieniem ESG i AML/FT27 marca 2024 r. Online
Sposób postępowania banku w przypadku upadłości lub restrukturyzacji posiadacza rachunku.27 marca 2024 r. Online
Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez.27 marca 2024 r. Online
Przedawnienie roszczeń bankowych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego. Ograniczenie ryzyka związanego z możliwością przedawnienia roszczeń bankowych w praktyce BS8 kwietnia 2024 r. Online
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA ICT W BANKU NA ZAGROŻENIA CYFROWE ZA WYTYCZNYMI DORA, EBA, KNF9 kwietnia 2024 r. Online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – praktyczne szkolenie okresowe dla Rad Nadzorczych, Zarządów oraz pracowników Banków Spółdzielczych10 kwietnia 2024 r. Online
14 maja 2024 r. Online
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej w praktyce Banków Spółdzielczych10 kwietnia 2024 r. Online
DORA i NIS2 jako źródła obowiązków Compliance i działów prawnych w Bankach Spółdzielczych – rola działów prawnych i Compliace związana z cyberbezpieczeństwem – zarządzenie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Rozporządzenia DORA – szczegółowe obowiązki działów prawnych i Compliance wynikające z Dyrektywy NIS212 kwietnia 2024 r. Online
„Know Your Customer” w tym procedura ustalenia beneficjenta rzeczywistego – praktyczny warsztat dla pracowników banków spółdzielczych22 kwietnia 2024 r. Online
10 maja 2024 r. Online
Ustalanie statusu prawnego klienta i analiza dokumentów i informacji o kliencie. Korzystanie z baz danych i rejestrów. Ustalanie zasad reprezentacji. Rodzaje podmiotów zawierających umowy z bankiem i podstawy ich działania.25 kwietnia 2024 r. Online
Przegląd procedur bezpieczeństwa IT z uwzględnieniem ryzyka transformacji cybernetycznej6 maja 2024 r. Online
Najczęstsze nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych w zakresie: – Monitoring Transakcji – Stosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego – Należyta staranność w zakresie prowadzenia dokumentacji – Wprowadzenie zmian po audytowych – Identyfikacja i weryfikacja UBO – Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing) – Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML7 maja 2024 r. Online
Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt w praktyce Banków Spółdzielczych16 maja 2024 r. Online
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów w praktyce Banków Spółdzielczych3 czerwca 2024 r. Online

Przydatne linki

czym się wyróżniamy?

WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wybierając szkolenia organizowane przez Centrum Rozwoju Finansów mają Państwo pewność, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym.   Współpracujemy jedynie z najlepszymi wykładowcami, ekspertami w swoich dziedzinach, posiadającymi unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

AKTUALNE
TEMATY SZKOLEŃ

W odpowiedzi na zmieniające się regulacje oraz interpretacje przepisów prawa, rachunkowości, podatków i finansów wyróżniamy się szybką reakcją na potrzeby szkoleniowe Klientów. Najczęściej już na etapie planowanych zmian w przepisach proponujemy programy szkoleń, które pozwalają Uczestnikom odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia planowanych zmian.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

Organizowane przez nas szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Nasze szkolenia są niebywałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Każde spotkanie umożliwia zarówno bezpośredni i indywidualny kontakt z ekspertem lub trenerem również po szkoleniu, dodatkowo uzupełnione jest kompleksowym zestawem materiałów, stanowiących nieodzowną pomoc w późniejszym wdrażaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Klienci

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
biuro@crf.pl, www.crf.pl